phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Rubrika Web

Formuláře a HTML5 - co mi ještě chybí

Pracovat s webovým formulářem na straně JavaScriptu se poměrně snadno může stát očistcem. Nebo jak se nazývá ta věc na čištění záchodové mísy. Přitom za všechno může jedno nešťastné rozhodnutí.

Mějme jednoduchý formulář

<form id=myform>
	<input type=text name=query>
	<input type=submit value="Vyhledat">
</form>

K jeho jednotlivým prvkům přistoupíme přes vlastnost elements:

var form = document.getElementById('myform');
var query = form.elements.query.value;
// pochopitelně také form.elements['query'].value

A iterovat nad prvky lze cyklem for:

for (var i = 0; i < form.elements.length; i++) {
	alert(form.elements[i].value);
}

Z historických důvodů lze vlastnost elements v příkladech vynechat, neboť jednotlivé prvky se mapují přímo do objektu form. Takže by fungovalo i form.query.value, form.length nebo form[i].value. Což se záhy ukáže jako nemilé. Formulářové prvky totiž přepisují nativní metody a proměnné objektu form. Například metoda submit(), která je klíčová pro AJAXové odeslání formuláře, se stane nedostupnou, pokud formulář obsahuje prvek nazvaný submit. A uznejte, že to je zrovinka název pro odesílací tlačítko jako dělaný. Pokud by tedy formulář vypadal takto

<form id=myform>
	<input type=text name=query>
	<input type=submit name=submit value="Vyhledat">
</form>

nebude jej možné příkazem form.submit() odeslat, místo toho JavaScript zařve „form.submit is not a function“ a má pravdu, form.submit není funkce ale objekt HtmlInputElement. Dobrá, dáme si pozor a nebudeme formulářové prvky nazývat submit.

(prozradím trik, jak by formulář šlo odeslat i v tomto případě: document.createElement('form').submit.call(form))

Jenže název submit není tím jediným, kterému se musíme vyhnout. Prvek pojmenovaný elements způsobí, že form.elements nebude očekávaná kolekce a výše uvedené příklady skončí chybou. Název length zase znemožní nad kolekcí iterovat. A tak by se dalo pokračovat, nativních prvků třeba DOM Firefoxu definuje hodně přes stovku. Pro zajímavost uvádím seznam jen těch jednoslovných (tj. vynechávám nodeName nebo innerHTML):

action, attributes, blur, children, dir, draggable, elements, encoding, enctype, focus, id, lang, length, method, name, normalize, prefix, reset, spellcheck, style, submit, target, title

Bylo by skvělé, kdyby se HTML5 dokázalo s tímto nešvarem vypořádat. Zatím jsem ve specifikaci nic takového nenašel.

Podobně mi chybí možnost, jak v obsluze události onsubmit zjistit, kterým tlačítkem byl formulář odeslán. Triviální a užitečná věc a jak složitě se musí řešit.

<form id=myform onsubmit="kterým tlačítkem byl odeslán?">
	<input type=hidden name=id value="123">
	<input type=submit name=save value="Uložit">
	<input type=submit name=delete value="Smazat">
</form>

Řeším to tak, že odchytávám událost click jednotlivých tlačítek a název prvku ukládám do vlastní proměnné formuláře. O něco jednodušší je využít bublání a odchytávat click přímo na formuláři. Nicméně v HTML5 tohle už nebude fungovat spolehlivě, protože prvek může být umístěn i mimo strom formuláře a přiřazen k němu atributem form. Bylo by tedy fajn, kdyby HTML5 zavedlo vlastnost například form.submitter, který by vracela název odesílajícího tlačítka.

p. s. Nette Framework s těmito situacemi počítá a snaží se je v rámci možností řešit za programátora


Jak posílat klientům náhledy webů

Poslyšte příběh: klient si přál učinit svůj web hezčím a tak jsem mu doporučil jednoho z těch mála dobrých tuzemských grafiků. Před pár dny jsme měli schůzku a on se svěřil, že už dostal od grafika návrh a není z něj gór šťastný. Že písmo je moc malé a celé je to jakési kostrbaté. Nějak se mi to nezdálo, poprosil jsem ho, aby návrh otevřel, že se na to podíváme. Dohledal email, odkliknul obrázek a naběhl mu výchozí prohlížeč obrázků ve Windows. A protože obrázek měl větší rozměry, zobrazil se (mírně) zmenšený. A hned bylo jasné, kde je zakopaný pes.

Pokud klient není expert, nemá šanci zjistit, že se dívá na obrázek zdeformovaný zmenšením. Prohlížeč obrázků ve Windows XP nebo Vista na to nijak neupozorní. Ba co víc – i kdyby to zaregistroval, nejspíš se mu nepodaří obrázek zvětšit na plnou velikost. Alespoň kolečkem myši nebo klávesami + - to nejde. Ty obrázek zvětšují/zmenšují o 20 % a hranici 100 % bez zastavení přeskočí. Zobrazit jej v měřítku 1:1 vyžaduje fištróna.

Z příběhu vyplývá velmi cenná a nejspíš překvapivá zkušenost: neposílejte klientům náhledy webů jako obrázek.

Jak tedy náhledy posílat? Nejvhodnější je klientovi poslat URL. Design tak uvidí v kontextu webového prohlížeče a bude mít daleko ucelenější dojem. Ale pozor, pokud byste poslali přímo URL obrázku, prohlížeč by jej opět zmenšil. Je nad ním potřeba vytvořit HTML obálku. Nahrejte proto na web kromě obrázku ještě soubor nahled.php:

<title>Náhled webu</title>
<body style="margin:0; text-align:center">
	<img src="<?php echo htmlSpecialChars($_SERVER['QUERY_STRING']) ?>">
</body>

Potom např. obrázek pala.png bude dostupný pod URL http://example.com/nahled.php?pala.png. Tu pošlete klientovi a učiníte přítrž možným nedorozuměním.

Na závěr ještě tři tipy:

  • udělejte obrázek dostatečně široký a výsoký, nebo vhodně nastavte pozadí, aby nebylo vidět bílé pozadí prohlížeče
  • náhled ukládejte zásadně jako 24bitový PNG
  • ponechte v kódu element img, zobrazením pomocí CSS stylu background zkomplikujete klientovi tisk

před 14 lety v rubrice Web


Barnes & Noble v JavaScriptu

Na posledním školení jsme narazili na zajímavost HTML, která mě (v tu chvíli nepříjemně) překvapila.

Podívejte se na následující kus kódu. Vyskočí okénko se zprávou Barnes & Noble nebo Barnes &amp; Noble?

<body>
	<h1>Barnes &amp; Noble test</h1>
	<script>
	alert('Barnes &amp; Noble');
	</script>
</body>

Máte tip? Tak si ho ověřte. Zajímavé přitom je, že pokud bychom entitu nepoužili, bude výsledek nevalidní.


Konečně pravda o XHTML a HTML

Nedávno jsem se zúčastnil diskuse, která mi (opět) připomněla, jak silně jsou u nás zakořeněné mýty týkající se rozdílů mezi HTML a XHTML. Kampaň za formáty s písmenem X doprovázely velké emoce a ty obvykle nechodí ruku v ruce s čistou hlavou. Sice nadšení dávno opadlo, ale značná část odborné veřejnosti i autorit dosud věří celé řadě bludů.

Pokusím se tímto článkem ty největší z nich pohřbít. A to následujícím způsobem. Tento článek bude obsahovat pouze a jen fakta. Své názory i vaše komentáře si nechám až na článek druhý.

V následujícím textu pod termínem HTML rozumím verzi HTML 4.01, pod XHTML verzi XHTML 1.0 Second Edition. Pro úplnost dodávám, že HTML je aplikací jazyka SGML, zatímco XHTML je aplikací jazyka XML.

Mýtus: v HTML je povolené křížení značek

Nikoliv. Křížení značek je zakázáno přímo v SGML, důsledkem čehož i v HTML. Tento fakt je zmíněn například v doporučení W3C: „…overlapping is illegal in SGML…“. Všechny tyto značkovací jazyky chápou dokument jakožto stromovou strukturu, a právě proto není možné značky křížit.

Zároveň tak reaguji i na reformulaci mýtu: „Výhodou XHTML je zákaz křížení značek“. Není tomu tak, značky nelze křížit v žádné existující verzi HTML nebo XHTML.

Mýtus: XHTML zakázalo prezentační elementy a zavedlo CSS

Nikoliv. XHTML obsahuje tutéž sortu elementů, jako má HTML 4.01. Je to zmíněno hned v prvním odstavci XHTML specifikace: „Význam elementů a jejich atributů je definován v doporučení W3C pro HTML 4“. Z tohoto pohledu mezi XHTML a HTML žádný rozdíl neexistuje.

Některé elementy a atributy byly zapovězené (deprecated) již v HTML 4.01. Prezentační elementy se tu zapovídají právě ve prospěch CSS, což je také odpověď na druhou část mýtu: příchod kaskádových stylů s XHTML nesouvisí, odehrál se již dříve.

Mýtus: HTML parser musí tipovat konce značek

Nikoliv. V HTML je možné u definované skupiny elementů volitelně neuvádět koncovou nebo počáteční značku. Jde o elementy, u kterých vypuštění značky nemůže způsobit nejasnost. Jako příklad si můžeme vzít koncovou značku u elementu p. Jelikož norma říká, že se odstavec nemůže nacházet uvnitř jiného odstavce, je v případě zápisu…

<p>....
<p>....

…jednoznačně dáno, že otevřením druhého odstavce se musí uzavřít ten první. Uvedení koncové značky je tedy redundantní. Naopak třeba element div může být zanořený sám v sobě, proto u něj je počáteční i koncová značka povinná.

Mýtus: zápis atributů v HTML je nejednoznačný

Nikoliv. XHTML vždy vyžaduje uzavírat hodnoty atributů do uvozovek nebo apostrofů. HTML to vyžaduje také, s výjimkou, pokud hodnotu tvoří alfanumerický řetězec. Pro úplnost dodám, že i v těchto případech specifikace doporučuje uvozovky užít.

Tedy v HTML je přípustné zapsat <textarea cols=20 rows=30>, což je formálně stejně jednoznačné, jako <textarea cols="20" rows="30">. Pokud by hodnota obsahovala více slov, HTML trvá na užití uvozovek.

Mýtus: HTML dokument je nejednoznačný

Nikoliv. Jako důvod nejednoznačnosti se uvádí buď možnost křížení značek, nejednoznačnost zápisu atributů bez uvozovek, což jsou již vyvrácené mýty, nebo také možnost některé značky vynechávat. Tady zopakuji, že skupina elementů, u kterých je možné značky vynechávat, je zvolena tak, aby se vynechala pouze redundantní informace.

HTML dokument je tedy vždy jednoznačně určen.

Mýtus: až v XHTML se píše znak & entitou &amp;

Nikoliv – musí se tak psát i v HTML. Pro oba jazyky mají znaky < a & specifický význam. První otevírá značku a druhý entitu. Aby nebyly chápány v jejich meta-významu, musí se zapsat entitou. Tedy i v HTML, jak uvádí specifikace.

Mýtus: HTML dovoluje ‚prasárny‘, které Vám v XHTML neprojdou

Nikoliv. Tento názor má kořeny v řadě mýtů, které už jsem vyvrátil výše. Ještě jsem nezmínil, že XHTML u jmen elementů a atributů na rozdíl od HTML rozlišuje velikost písmen (je „case sensitive“). Nicméně jde o zcela legitimní vlastnost jazyka. Takto se liší například Visual Basic od C# a nelze objektivně říci, že jeden nebo druhý přístup by byl horší. HTML kód je možné znepřehlednit tím, že budeme nevhodně střídat velká a malá písmena (<tAbLe>), XHTML kód zase třeba používáním řetězců abc, AbC, aBC pro odlišné třídy XML kód zase třeba používáním řetězců id, ID, Id pro odlišné atributy.

Čistota zápisu v žádném případě nesouvisí s volbou jednoho nebo druhého jazyka.

Mýtus: Parsování XHTML je mnohem snazší

Nikoliv. Srovnání na miskách vah by bylo subjektivní, a tedy nemá v tomto článku místo, objektivně však lze prohlásit, že není žádný důvod, proč by jeden z parserů měl mít výrazně jednodušší život. Každý z nich má na krku jiný balvan.

Parsování HTML je podmíněno faktem, že parser musí znát definici typu dokumentu. Prvním důvodem je existence volitelných značek. Ačkoliv je jejich doplňování jednoznačné (viz výše) a algoritmicky snadno řešitelné, tak parser musí příslušnou definici znát. Druhým důvodem jsou prázdné elementy. Že je element prázdný ví parser pouze z definice.

Parsování XHTML je zase ztíženo tím, že dokument může (na rozdíl od HTML) obsahovat interní podsadu DTD s definicí vlastních entit (viz příklad). Raději dodávám, že „entita“ nemusí představovat jeden znak, ale libovolně dlouhý úsek XHTML kódu (obsahující případně další entity). Bez zpracování DTD a ověření jeho správnosti vůbec nelze o parsování XHTML hovořit. Věc navíc zkomplikuje to, že syntakticky je DTD v podstatě protipólem jazyka XML.

Shrnuto: jak HTML tak XHTML parser musí znát definici typu dokumentu. XHTML parser ji navíc musí umět číst v DTD jazyce.

Mýtus: Parsování XHTML je mnohem rychlejší

Z hlediska syntaktické podobnosti obou jazyků je rychlost parsování dána pouze šikovností programátorů jednotlivých parserů. Čas potřebný pro strojové zpracování běžné webové stránky (ať už HTML nebo XHTML) na běžném počítači je lidským vnímáním nepostřehnutelný.

Mýtus: HTML parser si musí vždy poradit

Nikoliv. Specifikace HTML nenařizuje, jak se má aplikace zachovat v případě zpracování chybného dokumentu. Z důvodu konkurenceschopnosti v reálném prostředí došlo k tomu, že prohlížeče se staly zcela tolerantní k vadným HTML dokumentům.

Jinak je tomu v případě XHTML. Specifikace odvoláním na XML nařizuje, že parser v případě chyby nesmí pokračovat v dalším zpracování logické struktury dokumentu. Opět z důvodu konkurenceschopnosti v reálném světě došlo k tomu, že RSS čtečky se staly tolerantní k vadným XML dokumentům (RSS je aplikací XML, stejně jako XHTML).

Pokud bychom chtěli z tolerantnosti webových prohlížečů něco negativního usuzovat o HTML, pak nutně musíme z tolerantnosti RSS čteček něco negativního usuzovat o XML. Objektivně lze shrnout, že drakonický přístup XML k chybám v dokumentech je utopistický.

Závěr?

Pokud už nemáte mysl zatíženou žádným z výše uvedených mýtů, můžete mnohem lépe vnímat rozdíl mezi HTML a XHTML. Lépe řečeno můžete lépe vnímat, že tam žádný rozdíl není. Skutečný rozdíl se odehrává až o patro výše: je jím opuštění SGML a přechod k novému XML.

Bohužel nelze říci, že XML pouze řeší problémy SGML a žádné nové nepřidává. Jen v tomto článku jsem na dva narazil. Jedním z nich je drakonické zpracování chyb v XML, které není v souladu s praxí, a tím druhým je existence odlišného jazyka DTD uvnitř XML, které komplikuje parsování i srozumitelnost XML dokumentů. Navíc vyjadřovací schopnost tohoto jazyka je tak malá, že nedokáže formálně postihnout ani samotné XHTML, takže některé vlastnosti je nutné dodefinovat zvlášť. U jazyka, který není svázán historickými okovy, je to smutné a zarážející zjištění. Kritika XML je však téma na samostatný článek.

(Pokud narazím na další mýty, budu článek postupně doplňovat. Budete-li chtít na ně odkazovat, můžete využít toho, že jednotlivé titulky mají vlastní ID)

před 15 lety v rubrice Web


Experiment s maskováním e-mailů před roboty

Jak účinně zamaskovat e-maily před zraky spamových robotů? To měl zjistit půlroční experiment. Jenže výsledky jsou docela překvapivé.

Trocha teorie

Důležitým zdrojem, kde spammeři získávají e-mailové adresy, jsou webové stránky. Těmi procházejí roboti a adresy hromadně extrahují. Proto se doporučuje zapisovat e-maily ve formě pochopitelné člověku, avšak nepochopitelné stroji. Například ve tvaru franta (at) example.cz. Jenže i tento zápis může některým lidem připadat matoucí, naopak robot se mu může přizpůsobit. Proto se vymýšlejí stále sofistikovanější způsoby, jak adresu zakamuflovat (klíčové slovo: obfuscate email).

V této souvislosti se pochlubím s nápadem, jak neviditelně zastřít e-mail pomocí HTML komentáře. Použil jsem ho v Texy2 a nahradil jím méně přístupné (at) zavináče z Texy 1.

Jenže je otázka, jak chytří spamoví roboti skutečně jsou? Který způsob maskování je dostatečný? Proč to nevyzkoušet.

Roboti pod lupou

Jako pokusného králíka jsem použil tento blog. GTPR 6 a cca 350 stránek obsahu by mělo škodnou přilákat.

Protože jsem od robotů žádné zázraky nečekal, nejprve jsem ověřil, jestli vůbec převádějí HTML entity na znaky (v řeči PHP: zavolají html_entity_decode). Pokud by je totiž zmátlo primitivní používání entit, nemusel bych experimentovat dál.

Na všechny stránky La Trine jsem na půl roku umístil skryté pastičky:

// 1) nechráněná e-mailová adresa v textu stránky
<a href="mailto:foo">test@example.com</a>

// 2) nechráněná e-mailová adresa jako odkaz
<a href="mailto:test@example.com">foo</a>

// 3) "mailto:" chráněné HTML entitami
<a href="mai&#108;&#116;&#111;&#58;test@example.com">foo</a>

// 4) zavináč chráněný HTML entitou
<a href="mailto:test&#64;example.com">foo</a>

// 5) kombinace bodů 3) a 4)
<a href="mai&#108;&#116;&#111;&#58;test&#64;example.com">foo</a>

Test ukázal, že náhrada zavináče HTML entitou je zcela dostačující ochranou. Po půl roce dorazily jen tři spamy! A to ještě mohl mít na svědomí slovníkový útok.

Tím bych mohl článek ukončit. Nejlepší prevence se jmenuje &#64;. Jenže…

Skutečné zdroje e-mailových adres

Jak jsem zmínil, do pastiček č. 4 a 5 spadly jen tři spamy. Návnady č. 2 a 3 přilákaly 85 kousků a prim pochopitelně drží zcela nechráněný e-mail se 126 zářezy.

Jenže, 126 spamíků za půl roku je nějak podezřele málo. Do mé schránky jich víc dorazí za jediný den! Jak je to možné?

Po pravdě, netuším. Nejspíš se webové stránky staly zcela okrajovým zdrojem e-mailových adres. Spameři už loví jinde. Možná se zaměřují na malware, který šíří do cizích počítačů. Záškodnický program pak sám rozesílá spam a e-mailové adresy čerpá z poštovních klientů (adresář + doručená pošta). Nebo je to úplně jinak…


Související:


Den zúčtování s XHTML

Všechno je jinak. Ti, co měli pravdu, nám lhali, zatímco kacíři to s námi mysleli dobře.

Prolog

Začátkem letošního roku napsal Chamurappi na Lupu poměrně neaktuální článek Soumrak nad moderním X. Má smysl ještě dnes vyvracet dávno vyvrácené mýty o XHTML? Ptal jsem se sám sebe. K mému překvapení se pod článkem rozhořela plamenná diskuse plná emotivních výkřiků, které mě vrátily do dob nejtvrdší evangelizace. Pochopil jsem, že za ty roky mýty spíš zakořenily.

Laikům budiž odpuštěno. Jenže v oné diskusi dostala také řada osobností domácího webdesignu příležitost se historicky znemožnit. Dostala a využila. Přiznám se, že jsem to dlouho nemohl rozdýchat. S odstupem času to vnímám jako důležitou životní zkušenost.

Dějství první

Jak se blížilo desetileté výročí vývojového patu XHTML & CSS, přemýšlel jsem, jak k němu vůbec mohlo dojít. Jak je možné, že v době neomezené celosvětové komunikace není lidstvo schopno řešit technické záležitosti? Vlastně celkem banální. Co je HTML markup proti sestavení vesmírné rakety? Neschopnost řešit humanitní problémy je pochopitelná, ale i technické?

XML Získal jsem pocit, že hlavní mozky W3C trpí syndromem mrtvého koně. Cválají dál na oři jménem XHTML a nechtějí si připustit, že už je napůl v salámu. Že drakonickým pravidlům XML specifikace nelze v reálném světě dostát. Že DTD má příliš slabé vyjadřovací schopnosti, přičemž umí spoustu věcí značně zkomplikovat. Ale hlavně, že autorům webových stránek slavné XHTML vůbec nic nedalo. Ačkoliv touží po tolika nových vlastnostech, počínaje lepšími formuláři, konče třeba elementem pro video.

Pak jsem si uvědomil, že onou neschopností netrpí jen W3C. Dnes a denně jsme obětí jiné neschopnosti – neschopnosti vylepšit e-mailový protokol a zbavit se tak tun spamu. A podobných příkladů lze najít celou řadu. Začalo mi docházet, že problémem ve stáji W3C nebude zesnulý hřebec. Oči mi otevřela zmíněná diskuse na Lupě. Problémem je komunikace. Tedy příliš mnoho komunikace. Komunikující komunita. Největší význam pro rozvoj civilizace má jedinec. Komunita je mor.

První verzi HTML vymyslel jeden chytrej chlap. Jakmile se dalo dohromady hodně chytrejch chlapů, dopadlo to prachbídně.

Poznámka: jak začnete úvahy rozvíjet dál, zpochybníte si i principy demokracie. Dnes je mi hodně blízký Aristoteles a sympatizuji s jeho třemi právními formami státu.

Dějství druhé

Kupodivu i v oboru webdesignu se našel jednotlivec s ambicemi spasit HTML. Ian Hixie Hickson se pro mě stal jiskřičkou na konci tunelu, a to i přesto, že s mnoha jeho názory se neztotožňuji. Jenže, je chytrej, má obrovské zkušenosti a hlavně – je to jednotlivec :-) Holt komunitám nevěřím. Teď, v době Webu 2.0 :-)

A pak se to stalo! Pak to bouchlo! V květnu W3C adoptovalo HTML 5, vypiplané dítě Iana Hicksona. Mezi řádky lze číst, že tím vlastně odpískalo projekt XHTML. Nikdo to nahlas neřekne.

Ještě před pár lety se na HTML vs. XHTML vypisovaly kurzy přesně opačné. Neuvěřitelné se stalo skutečností.

(pro srandu králíkům, srovnejte úroveň diskusí pod oběma odkazovanými články na Lupě)

Epilog

Chamurappi může prožívat obrovskou satisfakci. Dlouhé roky upozorňoval na vady X-specifikací a byl za to nelichotivě častován. A najednou mu historie, jindy tak nespravedlivá, dala za pravdu. Vlastně se divím, že na Webylonu letošní převrat vůbec nereflektoval. Mohl napsat: „já vám to celou tu dobu říkal, vy pitomci.“ Měl by na to právo.

Je docela zvláštní, že o novém svěžím větru informuje pouze Martin Hassman. Nu což, dělá to výborně. Také mám v plánu o HTML 5 občas psát. Z toho téma sálá nadšení a pocit naděje.

Jo, a co na to Daniel Dočekal? Inu, jako vždy :-)


The stretched buttons problem in IE

As you might know, web forms have to by styled with care, since their native look often is the best you can achieve.

That said, sometimes even default look has its bugs. A truly flagrant mistake concerns buttons in Internet Explorer (including version 7) in Windows XP. If the button's caption is too long, the browser produces such a nasty thing:

…pokračování


Problém širokých tlačítek v IE

Jak již víte, webové formuláře je potřeba stylovat opatrně, protože už jejich nativní podoba bývá často tím nejlepším, čeho lze dosáhnout.

Někdy má ale i výchozí podoba své mouchy. V komentářích k předchozímu článku se jako problematické ukázalo zarovnání checkboxů s popisky ve Firefoxu. Skutečně hrubá chyba se však týká tlačítek v Internet Exploreru (včetně verze 7) pod Windows XP. Je-li popisek na tlačítku dlouhý, vyčaruje prohlížeč takový zlý, nepěkná věc:

(vyzkoušejte si)

Jde o kombinaci hned dvou chyb:

  • tlačítka jsou zbytečně moc široká
  • velká tlačítka se vykreslí zubatě a divně

S druhou chybou asi nic udělat nepůjde. To je prostě chyba ve vykreslovacím jádře prohlížeče a lze ji leda reportovat vývojářům a doufat, že třeba někdy…

Zajímavé je, že čím je tlačítko širší, tím ošklivěji se vykreslí. Takže vyřešením první chyby, tj. donucením Exploreru, aby tlačítka zúžil na odpovídající šířku, by se měl zmírnit či dokonce odstranit i efekt zubatého vykreslení. Uvidíme.

Zužujeme tlačítko

Pokusy nastavit různé hodnoty pro width nebo padding k ničemu nevedly. V takové chvíli se webdesigner uchýlí ke střelbě naslepo v podobě experimentování s CSS vlastnostmi jako display, overflow, position atd. Ukázalo se, že nápravu sjedná overflow: visible. Pak ale tlačítko těsně obepíná popisek, takže je záhodno ještě doplnit padding.

input.button {
	padding: 0 .3em;
	overflow: visible;
}

A vidíte? Zúžení tlačítek zcela eliminovalo vykreslovací vadu u druhého z nich, v případě třetího ji alespoň zmírnilo.

Pocit vítězství nad digitálním nepřítelem jsem si vychutnával přesně do chvíle, než jsem formulář s dlouhým tlačítkem naformátoval do tabulky a ejhle:

Ačkoliv se tlačítka vykreslují se správnou šířkou, v tabulce zabírají své původní místo. Problém vyřeší width:0. Jenže lepší prohlížeče (Opera, Firefox) nulovou šířku skutečně respektují, je tedy nutné použit IE-only hack. A to už je známá pohádka. Buď dát za vděk vylepšenému „podtržítkovému hacku“, tedy =width:0 (pro IE7 je nutné podtržítko zaměnit například za rovnítko), nebo oddělit styl pro IE pomocí podmíněných komentářů.

Zabrousil jsem na Google a pokusil se najít jiná řešení. Stejný zápas absolvoval jistý Jehiah Czebotar a po třech kolech s pomocí čtenářů došel k velmi podobnému výsledku, ale s jednou elegantní fintou navíc!

Zde je řešení:

/* chyba roztazenych tlacitek v IE pod WinXP */

input.button {
	padding: 0 .25em;
	width: 0; /* pouze pro IE */
	overflow: visible;
}

input.button[class] { /* IE ignoruje [class] */
	width: auto;
}

Finta spočívá v odlišení lepších prohlížečů od IE7 validní cestou. Díky tomu není potřeba „rovnítkový hack“ ani extra soubor se stylem. Kód tedy můžete použít pro všechny prohlížeče. Enjoy!


Související:


Ještě dokonalejší stylování formulářů

Před nějakou dobou jsem naznačoval, jak dokonale nastylovat webový formulář. Pointou bylo, že formuláře je nejlépe nestylovat vůbec. Nechat je vykreslit prohlížečem v přirozené podobě.

Nijak jsem tehdy své tvrzení nepodložil. A to dnes napravím.

Je důležité si uvědomit, jak je ona výchozí podoba ve skutečnosti křehká. Třeba takové tlačítko. Ve výchozí podobě ve Windows XP vypadá pro každého uživatele maximálně srozumitelně, esteticky je na úrovni a hezky reaguje na události myšky:

Nicméně stačí jen velmi drobný zásah do stylu a celé kouzlo se rozpadne jako domeček z karet. Například nastavíme barvu pozadí (v podstatě na výchozí hodnotu).

input { background: ButtonFace }

A výsledkem je tento skok do grafického pravěku:

Co z toho plyne? Barvu pozadí nenastavovat. Ale pozor, pokud explicitně neurčíme barvu pozadí, tak o ní nic nevíme – může být šedá, bílá nebo třeba černá. Z toho důvodu nemůžeme nastavit ani barvu písma. Jen ta výchozí bude správná.

Stejné dílo zkázy způsobí i hrátky s border, nebo celou řadou dalších vlastností. Ale pozor. Netýká se to jen tlačítek, nýbrž všech prvků formuláře!

Margin a jeho přítel padding

Zdaleka nejde pouze o barvičky. Takto hezky vypadají obyčejné nestylované zaškrtávací políčka ve Firefoxu pod Windows XP:

No uznejte, co jim chybí? Stačí však drobný zásah do jejich křehké symbiózy, například zkur nastavení vlastnosti margin…

input { margin: 0 }

…a to dokonalé horizontální zarovnání ovládacích prvků s popisky je minulostí:

A není cesty zpět. Ztracenou rovnováhu už žádným CSS nezachráníte. Srovnáte účaří v jednom prohlížeči, rozbité bude v jiném. Můžete nad tím spekulovat celé hodiny. Já vám radím – užijte ten čas nějak lépe a prostě formuláře nestylujte.

Resetování CSS

S tímto velmi úzce souvisí takzvané hvězdičkové resetování kaskádových stylů. Jde o kód, který se přidá na začátek každého stylu…

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: none;
}

…čímž se formuláře domrví nejen snadno a rychle, ale také nenávratně. Chytří už vědí. Chytří neresetují :-)


Související:


Dokonalé stylování formulářů

formulář

Vytvořit dokonalý vzorový CSS styl pro formulářové prvky, to je výzva.

Co se od něj očekává? Tak především, že formuláře učiní co nejhezčí. Zejména v majoritních prohlížečích a operačních systémem. Ale zároveň plně použitelné i v těch minoritních. Nebo při zobrazení bez CSS stylů.

Přehledné, přístupné, kontrastní, čitelné, ať už uživatel používá jakýkoliv vizuální styl, jakékoliv systémové barvy.

Napsat takový mustr není žádná legrace. Ale myslím, že se mi to nakonec, po dlouhých hodinách ladění, podařilo.

Stáhněte si jej

Vzor můžete používat zcela volně a dále jej upravovat. Nicméně doporučuji zasahovat pouze do CSS vlastnosti font-size a font-family. Jinou modifikací pravděpodobně znehodnotíte křehkou funkčnost stylu.

Stáhněte si: CSS vzor pro formulářové prvky

A vyzkoušejte si, jak jej váš prohlížeč zobrazí na jednoduchém příkladu.


Související:


phpFashion © 2004, 2023 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.