phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Rubrika Nette

„dibi vs. Nette Database“ story

Je nejvyšší čas rozseknout FUD a nejasnosti kolem databázových vrstev.

Databázovou vrstvu dibi jsem začal psát cca před devíti lety se záměrem shrnutým v tomto historickém článku. Šlo mi především o to sjednotit API různorodých klientů, ošetřovat chybové stavy, přidat uživatelsky pohodlné bindování parametrů a také dynamické generování základních konstrukcí SQL, jako jsou například podmínky, řazení a INSERT & UPDATE:

$db = new DibiConnection(...); // or via monostate dibi::connect(...)

$pairs = $db->fetchPairs('SELECT id, name FROM countries');

$arr = array(
	'name' => 'John',
	'modified%d' => time(),
);
$db->query('UPDATE users SET ', $arr, ' WHERE `id`=%i', $id);
// UPDATE users SET `name`='John', `modified`= '2005-10-12' WHERE `id` = 123

Časem se v PHP objevila nativní knihovna PDO, která v podstatě řešila polovinu věcí, co dibi, nicméně její API pro bindování parametrů bylo těžkopádné, neporadilo si s datumy a skládání základních konstrukcí SQL chybělo úplně. Takže dibi nenahradilo.

V dibi jsem si hrál i s experimenty, jako DibiTable, DibiFluent nebo DibiDataSource, ale sám jsem je nikdy nepoužíval. Jsou tam pochopitelně i věci, které bych dnes udělal lépe, ale z hlediska zpětné kompatibility je takřka nemožné do nich zasahovat. Třeba mám zmatek v tom, co který modifikátor znamená – je jich příliš mnoho. (Moc se to neví, ale místo přemýšlení, který modifikátor použít, můžete obvykle použít otazník.)

Protože téměř v každém demu pro Nette bylo potřeba pracovat s databází, vyžadovalo to nainstalovat dibi nebo Doctrine (jiné vrstvy se v podstatě nepoužívají). Dnes je to díky Composeru otázka pár úderů do klávesnice, ale tehdy neexistoval. Přemýšlel jsem proto, že bych si v příkladech vystačil jen s čistým PDO. Jenže pokud jste rozmlsaní z dibi, není návratu zpět. Chybí vám nejen přívětivé API, ale i pohodlí Tracy (tj. Laděnky) pro monitorování dotazů či chyb.

Tehdy mě napadlo, že by nebylo od věci udělat „dibi model 2010“, nově, bez historických zátěží, založené čistě nad PDO. Vyhodit hromadu driverů, všechny modifikátory nahradit jedním otazníkem a implementovat jen vlastnosti, které budou skutečně potřeba.

Nette Database

Takhle vzniklo Nette Database (NDB). Moderní ekvivalent dibi:

$db = new Nette\Database\Connection(...);

$pairs = $db->fetchPairs('SELECT id, name FROM countries');

$arr = array(
	'name' => 'John',
	'modified' => new DateTime,
);
$db->query('UPDATE users SET ', $arr, ' WHERE `id`= ?', $id);

Brzy jsem narazil na hromadu nedostatků PDO, nareportoval a obešel mraky chyb a když bylo Nette Database odladěné, vyšlo v únoru 2012 jako součást finálního Nette Framework 2.0.

Tady musím zdůraznit, že navzdory šiřitelům FUD v Nette Database skutečně takřka žádné chyby nebyly a jediným větším problém se ukázal bug v PDO způsobující memory leaky, kvůli němuž musely být třídy NDB přepsány a v Nette 2.1 již Connection není potomkem PDO (dědit od PDO byla z dnešního pohledu stejně blbost.)

Dnes nevidím důvod, proč pro nový projekt použít staré dibi namísto NDB. Chybí asi jen:

 • bohatší možnosti skládání v klauzuli WHERE (zatím se nezdá, že by byla potřeba)
 • statická obálka dibi:: (tu v Nette nahrazuje DI Container)
 • samostatnost (vyřeší Nette 2.2)
 • fetchAssoc (tu v Nette nahrazuje NDBT, eventuálně by ji šlo doplnit je v 2.2-dev)

A tím se dostáváme k Nette Database Table (NDBT), prapříčině mnoha zmatků.

Nette Database Table (nyní Explorer)

V prosinci 2010 jsem do tehdy beta verze Nette 2.0 začlenil knihovnu Jakuba Vrány NotORM, ve kterém jsem viděl úžasný nástroj pro dolování dat z databáze:

$pairs = $db->table('countries')->fetchPairs('id', 'name');
// SELECT `id`, `name` FROM `countries`

$name = $db->table('book')->get($id)->author->name;
// SELECT `id`, `author_id` FROM `book` WHERE `id` = 123
// SELECT `id`, `name` FROM `author` WHERE (`author`.`id` IN (456))

$arr = array(
	'name' => 'John',
	'modified' => new DateTime,
);
$db->table('users')->where('id', $id)->update($arr);
// UPDATE users SET `name`='John', `modified`= '2005-10-12' WHERE `id` = 123

Kód i API jsem upravil tak, aby zapadlo do koncepce Nette, v podstatě z myšlenky využít NotORM v Latte pochází i nápad na tzv. předbíhání budoucnosti, neboli načítání jen těch sloupců, které budou později potřeba, taktéž s Latte může skvěle fungovat koncept NotORM 2.

A právě NotORM v NDB nese označení NDBT (nyní Nette Database Explorer). Přičemž její použití je volitelné.

Zapojení do Nette vyvolalo o NDBT resp. NotORM velký zájem a ukázalo se, že byť byla knihovna pro potřeby Jakuba odladěná, pro různorodější požadavky bylo třeba odvést ještě hodně práce. Té se od poloviny roku 2011 ujal Hrach a z velké části původní NDBT přepsal a pečlivě doplnil testy. Knihovna procházela mnohem rychlejším vývojovým cyklem než zbytek frameworku, nicméně nebýt jeho součástí, nevyvíjí se asi vůbec.

Nette tedy má

 • NDB (nyní Nette Database Core), obdobu dibi, stabilní od verze 2.0.0
 • NDBT (nyní Database Explorer), obdobu NotORM, vhodnou pro produkční nasazení až od verze 2.1

Dibi nadále udržuji, koneckonců běží mi na něm většina webů, ale žádné novinky nechystám. V podstatě ani do NDB ne. Naopak s NDBT, jenž pohání mimo jiné i tento blog, má Hrach ambiciózní plány.

Aktualizace 2017: Původní Nette Database Table (NDBT) nese nový název Nette Database Explorer a samotné jádro je Nette Database Core


Formuláře v Nette 2.1

Jaké novinky přináší Nette Framework 2.1 ve formulářích? Začnu perličkou: formuláře byly představeny před sedmi lety, jaksi mimochodem, v komentářích pod jiným článkem, a jejich kód včetně dema se vešel do 800 řádků. Už tehdy šlo o stěžejní část frameworku, která uměla třeba vedle serverové validace generovat i tu JavaScriptovou.

Původní návrh založený na explicitním vyjmenovávání prvků se ukázal jako správný, zejména když propukla kauza se zranitelností Mass Assignment, kterou trpěly weby psané v Rails a jimi inspirovaných frameworcích. Na druhou stranu, tvorbu některých dynamických formulářů to činilo těžkopádnou. Dlouho jsem hledal kompromis a pak to přišlo:

Low-level formuláře

Nyní lze používat i prvky, které zapíšeme pouze v šabloně a nepřidáme je do formuláře některou z metod $form->addXyz(). Když například vypisujeme záznamy z databáze a dopředu nevíme, kolik jich bude a jaké budou mít ID, a chceme u každého řádku zobrazit checkbox nebo radio button, stačí jej nakódovat v šabloně:

{foreach $items as $item}
	<p><input type=checkbox name="sel[]" value={$item->id}> {$item->name}</p>
{/foreach}

A po odeslání hodnotu zjistíme:

$values = $form->getHttpData($form::DATA_TEXT, 'sel[]');

kde první parametr je typ elementu (DATA_FILE pro type=file, DATA_LINE pro jednořádkové vstupy jako text, password, email apod. a DATA_TEXT pro všechny ostatní) a druhý parametr sel[] odpovídá HTML atributu name.

Podstatné je, že getHttpData() vrací sanitizovanou hodnotu, v tomto případě to bude vždy pole validních UTF-8 řetězců, ať už se pokusíte serveru podstrčit cokoliv. Jde o obdobu přímé práce s $_POST nebo $_GET avšak s tím podstatným rozdílem, že vždy vrací čistá data, tak, jak jste zvyklí u standardních prvků Nette formulářů.

CheckboxList

Nový prvek pro výběr z více možností je CheckboxList. Stejně jako v případě selectboxů nebo radiolistů kontroluje, zda odeslané hodnoty jsou z těch, které nabízíme:

$form = new Form;
$form->addCheckboxList('colors', 'Favorite colors:', array(
	'r' => 'red',
	'g' => 'green',
	'b' => 'blue',
));

Multiple file upload

Najednou lze uploadovat i více souborů, všimněte si true:

$form = new Form;
$form->addUpload('avatar', 'Picture:', true);

Zároveň formuláře mají integrovanou kontrolu, zda nebyl překročen povolený limit velikosti odesílaných dat.

Nové vykreslovací zbraně

Velmi snadno můžete propojit formulář s existující šablonou. Stačí jen doplnit atributy n:name:

function createComponentSignInForm()
{
	$form = new Form;
	$form->addText('user')->setRequired();
	$form->addPassword('password')->setRequired();
	$form->addSubmit('send');
	return $form;
}
<form n:name=signInForm class=form>
	<p><label n:name=user>Username: <input n:name=user size=20></label>
	<p><label n:name=password>Password: <input n:name=password></label>
	<p><input n:name=send class="btn btn-default">
</form>

Atribut n:name lze používat i s elementy <select>, <button> nebo <textarea>.

Dále můžete vykreslovat prvky jako je RadioList, Checkbox nebo nový CheckList pěkně po jednotlivých HTML elementech. Říká se tomu partial rendering:

{foreach $form[gender]->items as $key => $label}
	<label n:name="gender:$key"><input n:name="gender:$key"> {$label}</label>
{/foreach}

Nebo lze použít klasická makra {input gender:$key} a {label gender:$key}, trik je tom názvu s dvojtečkou.

S tím úzce souvisí i aktualizovaný způsob vykreslování checkboxů a RadioListů. Místo dřívějšího

<label>...</label><input>

se nyní vykreslují v praktičtějším tvaru

<label><input>...</label>

pročež si myslím, že odpadne většina důvodů, proč jste tyto prvky potřebovali vykreslovat po částech.

Zároveň také odpadá nutnost kreslit checkboxy trošku jinak než jiné prvky, tj. myslet na to, aby label byl na správném místě. Metoda getLabel() či makro {label} totiž u checkboxů nyní nevrací nic a getControl() či {input} vrací HTML v onom novém tvaru. Pokud ale potřebujete staré chování, přepněte se do zmíněného partial renderingu přidáním dvojtečky: {label checkbox:} a {input checkbox:}.

Podpora pro Bootstrap

V příkladech najdete ukázky, jak nakonfigurovat vykreslování formulářů pro Twitter Bootstrap 2 a Bootstrap 3.

Chytřejší validátory

Validační pravidla Form::INTEGER, NUMERIC a FLOAT rovnou převádí hodnotu na integer resp. float. A dále pravidlo Form::URL, které akceptuje i řetězec ve tvaru např. nette.org, jej automaticky doplní na plnohodnotné https://nette.org.

Přibyla nová validační pravidla Form::BLANK (prvek nesmí být vyplněn) a Form::NOT_EQUAL.

A v argumentech všech validátorů se můžete dynamicky odkazovat na jiné prvky. Takže třeba tady prvek value musí být v rozmezí určeným aktuálními hodnotami prvků min a max:

$form->addText('min');
$form->addText('max');
$form->addText('value')
	->addRule($form::RANGE, 'from %d to %d', array($form['min'], $form['max']));

Chybové zprávy

Makro {control form} nyní vypisuje chybové zprávy přímo vedle souvisejících prvků a nad formulářem se objeví jen ty, které žádnému prvku nepřiřadíme (tj. když místo $form['name']->addError() použijeme $form->addError()). Je to mnohem uživatelsky příjemnější a doporučuji, abyste stejným způsobem vykreslovali i formuláře manuálně, třeba takto. Pomůže vám metoda $form->getOwnErrors(), která vrací chybové zprávy přiřazené jen k formuláři.

Píšeme vlastní prvky

Výrazného zjednodušení doznala tvorba vlastních formulářových prvků. Podívejte se na příklad DateInput, což je prvek pro zadávání data. Zobrazovat se bude jako trojice políček den, měsíc, rok a z pohledu API bude přijímat a vracet objekt DateTime.

Interně se datum reprezentuje jako trojice privátních proměnných $day, $month, $year, které metoda getValue() převede na požadovaný objekt DateTime (tedy pokud půjde o platné datum) a setValue() naopak vstup do této trojice rozloží. Přičemž by měla kontrolovat validitu vstupu a v případě chyby vyhodit výjimku.

Výjimky naopak nevyhazuje loadHttpData(), která se volá po odeslání formuláře, a hodnoty, které uživatel odeslal, získá metodou getHttpData() a uloží do zmíněné trojice proměnných. Jen pozor, tentokrát mluvím o metodě třídy BaseControl, nikoliv Form. Každopádně i v tomto případě getHttpData() vrací očištěná data.

A nakonec metoda getControl() generuje HTML. Pokud je prvek reprezentován jedním HTML elementem, jeho atribut name určí metoda getHtmlName(). Jenže máme prvky tři, tak za název ještě dolepíme řetězec [day], [month] a [year] (včetně těch hranatých závorek). Stejný postfix pak uvádíme při volání getHttpData() ve zmíněné loadHttpData().

Co když místo obyčejného textového pole budeme chtít vykreslit selectbox? Pak oceníte funkci Nette\Forms\Helpers::createSelectBox(). Prvním parametrem je pole nabízených hodnot, druhým pole HTML atributů elementu <option>. V příkladu uvedené selected? s otazníkem znamená, že atribut se uvede pouze u položky s uvedenou hodnotou. Šlo by také uvést např. 'title:' => array(1 => 'January', 2 => ...) s dvojtečkou, což dává možnost každé položce dát jiný title.

Existuje také obdobná funkce createInputList() pro generování skupin inputů. Té lze jako třetí parametr předat pole HTML atributů pro element label, taktéž podporující otazník a dvojtečku.

Dále autoři nových prvků mohou ocenit dvě nové abstraktní třídy ChoiceControl a MultiChoiceControl.

A co ještě?

Pomocí $control->setOmitted() vyjmete prvek z dat, která vrací $form->getValues(). To se hodí pro různé hesla pro kontrolu, antispamové prvky atd. I všechny prvky, které označíte jako $form->setDisabled(), budou takto vyjmuty.

Vylepšeno bylo togglování, nyní by mělo fungovat přesně podle očekávání. Navíc $form->getToggles() vrátí informaci o viditelnosti všech id.

Metoda setValue() u jednotlivých prvků kontroluje datový typ a dále v případě SelectBoxů a podobně vás nenechá nastavit hodnotu, která v nabízených není.

V HTML atributech data-nette-rules se používá čistý JSON, takže nezapomeňte nasadit aktuální netteForms.js.

A nakonec – u jednotlivých tlačítek můžete omezit seznam prvků, které se mají při odeslání formuláře tímto tlačítkem validovat:

$form->addSubmit('edit')
	->setValidationScope(array($form['name'], $form['password']));

Přejděte na Nette 2.1

Před chvílí vyšel Nette Framework 2.1. Ačkoliv číselně jde o desetinkový posun, novinek je hromada. K těm se překvapivě dostanu až v příštích článcích, nyní mi půjde o kompatibilitu.

Na tu vždycky Nette Framework velmi dbal:

 • nikdy mezi verzemi nebyla tlustá čára, vývoj je evoluční
 • ačkoliv je psán v PHP 5.3, generovala se i verze pro PHP 5.2
 • s přechodem na jmenné prostory dostali vývojáři nástroj, jenž jim všechny třídy ve zdrojových kódech přejmenoval

Přechod na verzi 2.1 by měl být snadný. Teď si říkáte: „kilometr dlouhý článek a snadný přechod?“ Inu, snaží se být vyčerpávající. Mám weby, na kterých nebylo potřeba měnit nic.

Byť se pár věcí přejmenovalo, v případě tříd existují aliasy a fungují i staré názvy metod, jen se vypíše či zaloguje upozornění. Nicméně kvůli technikáliím doporučuji stejně těch pár tříd přejmenovat, máte k tomu i nástroj na automatické přejmenování tříd.

Zamáčkněte slzu, Nette Framework 2.1 opouští PHP 5.2, verzi, kterou už 3 roky nepodporuje ani samotné PHP. Minimální požadovaná verze je tak 5.3.1 a Nette by mělo jet prakticky na každém pětrojkovém hostingu (je testováno i na nejnovější 5.5.7).

Minimalizovaná verze se nyní generuje ve formátu PHAR, takže v distribuci místo nette.min.php najdete soubor nette.phar, se kterým se však pracuje úplně stejně.

Nette Database (NDB)

NDB společně s Dependency Injection byly čerstvé části frameworku a bylo zřejmé, že nejvíce změn bude právě tady.

 • Nette\Database\Connection již není potomkem PDO
 • přejmenujte metody exec()query(), fetchColumn()fetchField() a lastInsertId() → getInsertId()
 • Nette\Database\Statement je nyní Nette\Database\ResultSet a též už není potomkem PDOStatement
 • přejmenujte metody rowCount()getRowCount() a columnCount() → getColumnCount()

Používáte Nette Database Table (NDBT), tedy skvělou část NDB, ke které se přistupuje přes $database->table(...)?

 • metoda table() byl přesunuta z Connection do nové třídy Nette\Database\Context. Ta obsahuje obsahuje všechny důležité metody pro práci s databází, takže klidně změňte Connection za Context a máte hotovo.
 • proměnné řádku ActiveRow jsou nyní read-only, pro změnu slouží metoda $row->update(array('field' => 'value')). Věřte, že dřívější chování mělo tolik úskalí, že jiná cesta nebyla.
 • změnila se tzv. backjoin syntaxe z book_tag:tag.name na :book_tag.tag.name (dvojtečka na začátku)
 • místo druhého parametru $having v metodě group() použijte metodu having()

(Pokud jste používali SelectionFactory v dev-verzi, změňte ji také na Context.)

Dependency Injection (DI)

 • třída Nette\Config\ConfiguratorNette\Configurator (původní název zněl, jako když se člověk zakoktá)
 • v konfiguračním souboru se sloučily definice factories a services do společného services. Jen těm, co byly původně factories, přidejte klíč autowired: no.
 • a zavedl se „odrážkový“ zápis anonymních služeb:
services:
	Jmeno\Tridy: self # dříve, ukázalo se jako matoucí

	- Jmeno\Tridy # nyní

Pracovat přímo s DI kontejnerem není obvykle dobrý nápad, ale pokud už tak činíte:

 • tovární metody volejte jako $container->createService('nazevsluzby') namísto $container->createNazevSluzby()
 • zavrženy jsou všechny výchozí továrničky jako createLatte(), createCache(), createMail()createBasicForm()
 • a ke službám přistupujte raději přes $container->getService() či getByType() namísto $container->nazevSluzby

Pokud píšete vlastní rozšíření, vězte, že došlo k přejmenování jmenných prostorů Nette\ConfigNette\DI a Nette\Utils\PhpGeneratorNette\PhpGenerator.

Oproti dev-verzi jsou anotace @inject a metody inject() automaticky zpracovány jen na presenterech. Na jiných službách je zapnete uvedením klíče inject: yes v definici.

Používáte-li ještě stařičký Environment, bude po vás vyžadovat nastavenou konstantu TEMP_DIR, kvůli výkonu.

Ufff, máme za sebou tu náročnou část. Teď už to bude brnkačka.

UI\Presenter a Control

 • Presenter nyní zabraňuje, aby vám někdo podstrčil do persistentního parametru pole. Pokud ale pole chcete, uveďte ho jako výchozí hodnotu,
 • zavržené jsou metody getService() (použijte getContext()->getService()), dále getHttpContext()getApplication()
 • magické getParameter(null)getParameters()
 • místo divného invalidateControl() lze používat redrawControl()

Tak to je easy, ne? Pojďme si dát Latte.

Latte

 • výchozím režimem je HTML (namísto XHTML), což lze přepnout v konfiguraci
 • automaticky ouvozovkuje atributy v <a title={$title}>, což by nemělo způsobit žádnou komplikaci, ale raději to zmiňuji
 • atribut n:input se mění na n:name, aby šel použít nejen na <input>, ale i label, select, form a textarea
 • zavržená jsou makra {attr} (nahrazuje n:attr) a {assign} → {var}
 • doporučujeme místo vykřičníkového zápisu {!$var} přejít na {$var|noescape}, je to zřejmější
 • pokud jste v dev-verzi používali zkrácený zápis bloků {#block}, tak do 2.1 se nedostal, nebyl srozumitelný

V Latte je novinka, která v <a href={$url}> automaticky kontroluje, zda proměnná $url neobsahuje něco jako javascript:hackniWeb(). Povolené jsou pouze protokoly http, https, ftp, mailto a pochopitelně relativní cesty a kontroluje i atributy src, action, formaction a také <object data=...>. Pokud někde potřebujete vypsat URL bez kontroly, použijte modifikátor |nosafeurl.

A nakonec: drobná změna souvisí s ručním vykreslování checkboxů, ale o tom níže.

Formuláře

Přes obrovskou spoustu novinek ve formulářích je možných nekompatibilit málo.

Checkboxy a RadioListy se nyní vykreslují v praktičtějším tvaru <label><input>...</label> namísto <label>...</label><input>. Jako důsledek u Checkbox metoda getLabel() či {label} nevrací nic a getControl() či {input} HTML v onom novém tvaru. Pokud ale potřebujete staré chování, přepněte se do tzv. partial renderingu přidáním dvojtečky: {label nazevprvku:} a {input nazevprvku:}. Easy.

Makro {control form} nyní vždy vypisuje chybové zprávy u jednotlivých prvků a nad formulářem jsou jen ty nepřiřazené. Doporučujeme to tak dělat i při manuálním vykreslování, třeba takto.

 • setValue() u prvků kontroluje hodnotu a v případě chyby vyhodí výjimku namísto dřívějšího mlčení
 • validační pravidla jako Form::INTEGER, NUMERIC a FLOAT převádí hodnotu na integer resp. float
 • TextArea: zrušeny výchozí hodnoty atributů cols a rows (existovaly jen proto, že to HTML4 vyžadovalo)
 • prvky označené setDisabled() se neobjeví ve $form->getValues() (prohlížeč je totiž vůbec neposílá)
 • zavrženo SelectBox::setPrompt(true), místo true použijte řetězec
 • přejmenováno MultiSelectBox::getSelectedItem()getSelectedItems()
 • v HTML atributech data-nette-rules se používá JSON, takže nezapomeňte nasadit aktuální netteForms.js

Debugger

 • Nette\Diagnostics\Debugger::$blueScreenDebugger::getBlueScreen()
 • a adekvátně $bargetBar(), $loggergetLogger() a $fireLogger → getFireLogger()
 • zavrženo Nette\Diagnostics\Debugger::tryError(), catchError() a také toStringException(), místo kterého použijte obyčený trigger_error()
 • zavrženy interní Nette\Diagnostics\Helpers::clickableDump() a htmlDump(), které nahrazuje nová třída Dumper

Mail

Zavržená metoda Nette\Mail\Message::send(), použijte mailer, viz dokumentace.

ostatní

 • Nette nemusí fungovat s eAccelerator a minifikovaný PHAR nemusí fungovat s APC
 • Nette\Utils\Finder::find($mask) filtruje podle masky nejen soubory, ale i adresáře
 • do Nette\Security\User se v konstruktoru předává autentikátor, pozor na kruhové závislosti
 • v loaderu se už nenastavuje iconv_set_encoding() a mb_internal_encoding()
 • zavrženy konstanty NETTE, NETTE_DIR a NETTE_VERSION_ID
 • a třída Nette\Loaders\AutoLoader
 • a proměnná Nette\Framework::$iAmUsingBadHost
 • doporučujeme přestat používat callback() a třídu Nette\Callback, neboť globální funkce mohou způsobit komplikace
 • přejmenoval se jmenný prostor Nette\Utils\PhpGeneratorNette\PhpGenerator
 • Nette varuje hláškou „Possible problem: you are sending a cookie while already having some data in output buffer,“ pokud se snažíte odeslat HTTP hlavičku nebo cookie a byl již odeslán nějaký výstup – byť do bufferu. Buffer totiž může přetéct a proto to varování.

Vyzkoušejte!

Stáhněte si verzi 2.1 a vyzkoušejte ji! A těšte se na články o novinkách :-)


Velestručné testování presenterů v Nette

Téma testování presenterů by vydalo na celý seriál, ale ušetříme si čas a místo toho popíšu, jak v několika krocích začít. Aktualizováno pro Nette 2.3.

Jako testovací framework budu používat Nette Tester. Pochopitelně by šel použít třeba i PHPUnit.

A jako vzorovou aplikaci můžeme vzít třeba Nette Sandbox, protože jej najdete v každé distribuci Nette, nebo si ho můžete stáhnout, včetně frameworku, pomocí Composeru:

composer create-project nette/sandbox myApplication

V něm už máme připravený testovací bootstrap, který vytváří DI kontejner (a vlastně se moc neliší od klasického app/bootstrap.php).

Vyrobíme si tedy instanci presenteru. Buď ručně operátorem new a předáme všechny závislosti, nebo jednodušeji za využití PresenterFactory:

// z DI kontejneru, který vytvořil bootstrap.php, získáme instanci PresenterFactory
$presenterFactory = $container->getByType('Nette\Application\IPresenterFactory');

// a vyrobíme presenter Sign
$presenter = $presenterFactory->createPresenter('Sign');

A bude vhodné vypnout autoCanonicalize, aby presenter nepřesměrovával na kanonické URL:

$presenter->autoCanonicalize = false;

A rovnou můžeme začít testovat, třeba akci Sign:in:

// zobrazení stránky Sign:in metodou GET
$request = new Nette\Application\Request('Sign', 'GET', array('action' => 'in'));
$response = $presenter->run($request);

Presenter je stavěn na jedno voláním run(), pro další requesty vytvoříme vždy nový presenter.

Ověříme, zda odpověď je skutečně šablona:

Assert::type('Nette\Application\Responses\TextResponse', $response);
Assert::type('Nette\Bridges\ApplicationLatte\Template', $response->getSource());

Necháme šablonu vygenerovat HTML kód:

$html = (string) $response->getSource();

A nyní třeba zkontrolujeme, zda se na stránce nacházejí formulářová políčka pro jméno a heslo. Syntax je stejná jako u CSS selektorů.

$dom = Tester\DomQuery::fromHtml($html);

Assert::true( $dom->has('input[name="username"]') );
Assert::true( $dom->has('input[name="password"]') );

Toliko úvodem.


DI a předávání závislostí presenterům

V Nette jsme narazili na zajímavý problém, který úzce souvisí s článkem Dependency Injection a předávání závislostí a komplikacemi způsobenými dědičností.

Stěžejním bodem tvorby aplikací v Nette je vytváření vlastních presenterů, tedy potomků třídy Nette\Application\UI\Presenter (dále Presenter s velkým P). Ta má své závislosti. Byl bych rád, aby uživatelé stavěli aplikace v souladu s DI a tedy se i jejich presentery hlásily ke svým závislostem.

Jenže jak to realizovat? Možná řešení:

 1. Presenter i potomek uvedou závislosti v konstruktoru – to by bylo peklo
 2. pro každou závislost se použije samostatný setter – zbytečně moc režijního kódu
 3. použije se jedna metoda pro závislosti Presenteru a jedna pro potomka

a) Presenter využije konstruktor, potomek metodu inject() b) potomek využije konstruktor, Presenter metodu inject() c) nebudeme do toho tahat konstruktor, použijí se jiné metody

 1. použije se třída PresenterDependencies sdružující závislosti do jedné proměnné
 2. injektování přímo do proměnných – nevím, jak pojmout

ad 1) Jak už jsem psal v odkazovaném článku, pokud by Presenter i jeho potomek pro předání závislostí použili konstruktor, musel by se ten překrývající postarat o předání všech rodičovských závislostí. Ale jakmile se rodičovské závislosti změní (refactoring Presenteru), všechny třídy se rozbijí. Neakceptovatelné.

ad 2) Zda předávat všechny závislosti jednou metodou nebo zda vytvořit metodu/injektor pro každou závislost zvlášť, je v principu jedno. Protože nemám rád, když je moc režijního kódu a zbytečně bobtná API, volím raději jednu metodu.

ad 3) Šikovně vypadají přístupy 3a a 3b, tedy použít konstruktor pro závislosti jedné strany a metodu inject() pro závislosti druhé. O tom, který způsob použít, jsme se přeli s Honzou Tichým. On preferoval způsob 3b s tím, že když už nemáme žádné ideální řešení, zvolme z možných to, které bude funkční, pokud uživatel začne věc řešit intuitivně, aniž by věděl o nějaké metodě inject(). A intuitivně použije konstruktor.

Namítal jsem, že ho tak utvrdíme v mylném dojmu, že předek, tedy třída Presenter, vlastně žádné své závislosti nemá, jelikož si programátor v konstruktoru předává jen ty své. Ale jde víceméně o banalitu.

Horší je, že konstruktor potomka je volán nad objektem, který ještě není plně inicializován, tj. nejsou mu předány závislosti rodiče. Zkrátka se volá ještě před voláním inject(). Pokud by uživatel v konstruktoru použil funkci, která nějakou takovou závislost vyžaduje (například getUser()), výsledkem bude zavádějící chybová hláška Fatal Error: Call to a member function xyz on a non-object nebo nějaká podobná. Což není dobře.

Kdyby se uživatel zeptal, jak má tedy situaci vyřešit a v konstruktoru plné inicializace docílit, odpovědí by bylo: nejde to, přesuň kód do metody startup(). (Pokud nejsem srozumitelný, podívejte se na příklad níže.) Tímto problémem řešení 3a netrpí.

ad 5) injektování přímo do proměnných s anotací @inject by bylo vůbec nejšikovnější. Naprosté minimum režijního kódu, konec problémů s dědičností. Má to ale svá úskalí: obsah public proměnných nelze kontrolovat, private proměnné nejsou součástí veřejného API (jak je plnit?) nicméně k tomuto tématu se ještě v nějakém dalším článku vrátím.

Nakonec jsme se s Vaškem Purchartem domluvili na šalamounském řešení 4, kdy se všechny závislosti budou předávat konstruktorem s tím, že závislosti třídy Presenter sbalíme do jediného objektu PresenterDependencies, ten už se bude předávat snadno a při změně závislostí Presenteru se nic nerozbije.

Pokud budu chtít do svého presenteru předat objekt ArticleFacade, bude to vypadat takto:

class ArticlePresenter extends Presenter
{
	function __construct(Nette\Application\UI\PresenterDepedencies $pd, ArticleFacade $af)
	{
		parent::__construct($pd);
		$this->articleFacade = $af;

		// nyní je objekt plně inicializován a lze volat třeba:
		if (!$this->getUser()->isLoggedIn()) { ... }
	}
}

Podstatné je, že všechny závislosti budou předány přímo v konstruktoru, objekt bude ihned inicializován a nebudou se zavádět žádné novoty v podobě metod inject. Jak Vašek psal, jde o ústupek pohodlnosti v zájmu přehlednosti: „Většinou v Nette vyhrávala vždy pohodlnost … mám za to, že v rámci plánovaných změn a refaktoringů by Nette mělo tuhle houpačku mírně zhoupnout směrem k přehlednosti za cenu absolutní pohodlnosti.“

Poznámka: aby bylo evidentní, že třída PresenterDependencies je jen workaround nedostatku v návrhu jazyka a že vlastně nemá sémantický význam v objektovém modelu, nevadilo by mi ji implementovat takto triviálně:

class PresenterDependencies
{
	private $services;

	function __construct(Application\Application $application, ..., Security\User $user)
	{
		$this->services = func_get_args();
	}

	function get()
	{
		return $this->services;
	}
}


abstract class Presenter
{
	function __construct(PresenterDependencies $pd)
	{
		list($this->application, ..., $this->user) = $pd->get();
	}

}

Konec dobrý, všechno dobré. Vašek připravil pull request a já si uvědomil…

Slepá ulička

…že tohle řešení je vlastně nejhorší ze všech. Proč?

Udělal jsem si výčet faktorů, které chci u jednotlivých řešení sledovat (pořadí nesouvisí s důležitostí):

 • pohodlnost
 • intuitivnost
 • blbuvzdornost
 • moment inicializace
 • rozšiřitelnost (dědičnost)

ad pohodlnost: Povinné předání objektu PresenterDependencies je zdánlivá drobnost, ale troufám si tvrdit, že tohle by byl důvod, proč mnozí DI nepoužijí a raději si ArticleFacade vytáhnou ze service locatoru. Uvedený type hint je nejdelší název třídy z celého frameworku a psát ho je za trest.

Představil jsem si sám sebe, jak tohle ukazuju na školení a připadal bych si jako kokot. Jako bych školil nějaký Zend. Musel bych se ptát sám sebe, proč to neděláme nějak lépe.

ad intuitivnost: Honza položil otázkou, co se stane, pokud člověk začne věc řešit intuitivně. Dopadne to špatně. Nenapadne ho, že existuje nějaké PresenterDepedencies a že je ho potřeba předat. Nepředá ho, Presenter nezíská závislosti a bude v poloinicializovaném stavu. V nečekané chvíli vyskočí nějaký divoký nicneříkající Fatal Error.

S tím velmi úzce souvisí otázka blbuvzdornosti. I když budu vědět, že musím volat parent::__construct() (vždycky volejte!), mohu na to snadno zapomenout a bude problém. V případě presenteru by bylo možné (a vhodné) implementovat kontrolu, zda byl volán, stejně jako je tomu u metody startup(), ale problém je, že řešení 4 jde této chybě naproti.

Programátor také může udělat chybu v type hintu (všimli jste si, že jsem ji v příkladu udělal?) nebo jej neuvede vůbec. Sice jsem se snažil poladit chybové hlášky DI kontejneru, ale ty ve své obecnosti nikdy nemohou být dokonalé a programátor bude stejně zmaten.

Pod momentem inicializace myslím okamžik, kdy je objekt plně inicializován. PresenterDependencies ho dokázal dostat do konstruktoru, jiné řešení tohle neumí. Nicméně výhodu v případě presenterů relativizuje fakt, že uživatelé jsou stejně zvyklí úvodní kód dávat do metody startup(), kde už objekt plně inicializován je.

Pátý a dosud opomíjený faktor hodnotí, jak se řešení vypořádá s existencí více úrovní dědičnosti. Což je v případě Nette obvyklé, tj. vytvořit si nějaký abstraktní BasePresenter a teprve od něj dědit. Co když bude mít BasePresenter také nějaké závislosti? Řešení 4 předpokládá, že bychom je také uváděli v konstruktoru třídy BasePresenter a znovu opakovali v jeho potomcích. Otravnost by se tím zvyšovala.

Ven ze slepé uličky

Udělal jsem si tabulku, která u každého řešení uvádí, jak vyhovuje jednotlivým faktorům. Jasným vítězem se ukázalo být 3c. To konstruktor vůbec nepoužívá a každá třída si své závislosti předá metodou (nejlépe finální) s názvem začínajícím na inject. (Viz implementace.)

PresenterFactory, která má za úkol vytvářet instance presenterů, postupuje tak, že po vytvoření objektu zavolá všechny jeho metody inject v pořadí od třídy Presenter k potomkům. Tedy programátor si v každé třídě vytvoří metodu nazvanou inject() nebo podobně, a v ní uvede jednotlivé závislosti. Nemusí předávat nic navíc, minimalizuje se možnost chyby. Z hlediska pohodlnosti, rozšiřitelnosti a blbuvzdornosti je tak učiněno za dost.

Typický příklad předávání závislostí do presenterů bude v Nette vypadat takto:

class BasePresenter extend Presenter
{
	function injectBase(User $user, ...)
	{
		$this->user = $user;
		...
	}
}

class ArticlePresenter extends BasePresenter
{
	function inject(ArticleFacade $af)
	{
		$this->articleFacade = $af;
	}
}

A co z hlediska intuitivnosti? Co když uživatel použije pro předání závislostí konstruktor, protože o žádných metodách inject() neví? Nevadí, fungovat to bude. Pochopitelně v konstruktoru nebude stále možné volat např. metodu getUser(), ale tuto daň rád zaplatím.

Celá věc by šla zjednodušit injektováním přímo do proměnných, třeba časem k tomu najedeme klíč. Do té doby se mi 3c jeví nejschůdnější.


Jak vypsat funkci, argumenty, proměnné?

Ladíte v prohlížeči PHP aplikaci a potřebujete ji v jednom místě snadno zastavit a přehledně zobrazit všechny důležité informace jako:

 • právě volanou funkci
 • argumenty, které ji byly předané
 • lokální proměnné
 • call stack

A občas by se hodily i globální proměnné $_SERVER, $_COOKIES, HTTP hlavičky, apod.

Jak na to?

Tohle umí Laděnka neboli Tracy, dříve Nette\Diagnostics\Debugger. Pokud používáte Nette Framework, Laděnku už máte, protože je jeho nedílnou součástí.

Laděnku nejprve aktivujeme. Pro uživatele samostatné verze stačí zavolat:

ndebug();

(Uživatelé Nette Framework, aktivujte Debugger::$strictMode = true; a zavolejte Debugger::enable().)

Nyní v místě, kde chceme program přerušit a zobrazit všechny požadované informace, stačí napsat $stop():

	public function authenticate(array $credentials)
	{
		list($username, $password) = $credentials;
		$row = $this->users->where('username', $username)->fetch();
		$stop(); // tady se program přeruší

		...

Debugger vám přehledně ukáže místo, kde k přerušení došlo:

Všimněte si, že hodnotu lokální proměnné lze zobrazit tím, že na ni najedete myší. Cool!

Můžete si nastavit systém tak, aby při kliknutí na jméno souboru jej otevřel ve vašem oblíbeném editoru:

K dispozici je přehled všech proměnných, které byly funkci předány (pod záložkou Callstack):

A přehledně vypsané všechny lokální proměnné, složitější struktury můžete kliknutím rozbalit:

Samozřejmostí je celý call stack, opět s rozklikávacím pohledem do zdrojového kódu nebo předávaných proměnných. A také lze klikem na jméno souboru jej otevřít v editoru:

Níže najdete všechny informace o HTTP požadavku, počínaje hlavičkami přes cookies k GET/POST proměnným:

A nechybí ani pole $_SERVER, konfigurační direktivy, konstanty atd:

Dokáže tohle váš framework? ;-) Pokud ne, seznamte ho s Laděnkou.


TOHLE. KURVA. ANI. OMYLEM.

Ne každému a ne na všechno se vždy a univerzálně hodí velké frameworky!

Nadpis jsem si vypůjčil z článku Manifest miniaturního PHP, pod nějž bych se klidně elektronicky podepsal, mít elektronický podpis. Sice argument s počítáním řádků je nefér a diskutabilní, ale rozumím, co se autor snažil říct. Na Zdrojáku jsem pod něj napsal komentář, který jsem se nakonec rozhodl zvěčnit i tu na blogu:

Docela často dělám jednoduché weby, které celé napíšu v „notepadu“, a chci, aby kód neměl víc řádků, než je naprosto nezbytně nutné a nahrávat kvůli 20kB webu i se styly na hosting hafo-megabajtový framework nepřichází v úvahu už vůbec.

Ale přitom i v těch jednoduchých webech chci použít věci, co jsou vyřešené v Nette, a nechci se vzdát navyklého pohodlí. Jsem líný programátor. Z toho důvodu se dá Nette Framework používat jako micro framework.

Chtělo by to příklad. Zrovna včera jsem si redesignoval https://davidgrudl.com a dal k dispozici zdrojové kódy (odkryjte rožek vlevo nahoře), čistě pro inspiraci ostatním, jak takový microsite řeším. Celý PHP kód webu je tvořen jedním souborem index.php, který je, věřím, srozumitelný, byť pro neznalého asi méně. Zbytek jsou šablony. A framework nahraný v minifikované podobě jediného souboru, což, společně s faktem, že má cca dvojnásobnou velikost než jQuery, řeší psychologický blok „nechci nahrávat celej framework“.

Nebo příklad blogu, který najdete přímo v distribuci. Jeho zdroják tvoří taktéž pouze index.php, a to ještě s méně řádky, než v předchozím případě. Vše ostatní jsou šablony, viz https://github.com/…ta/templates.

Asi bych měl napsat, proč vlastně na pidiwebech framework používám. Tak především si dnes neumím představit, že bych něco programoval bez Laděnky, ta mi pak na ostrém serveru bude logovat chyby (ačkoliv u statického webu asi nebudou). Především ale využiju šablonovací systém Latte, protože už od 2 stránek chci mít oddělený layout a obsah, vyhovuje mi stručná syntaxe Latte a spoléhám na automatické escapování. Využiji i routování, protože prostý požadavek mít URL adresy bez koncovek .php dokáže v mod_rewrite nastavit (správně!) jen bůh.

V prvním zmíněném webu se ještě používá kešování pro twitter feedy, na blogu je zase využit databázový layer. A taky SEO vychytávka Nette, která automaticky předchází známé chybě, kdy se při stránkování pohybem vpřed a vzad dostaneme na tutéž stránku, jen jí v URL bude navíc strašit page=1.

A taky mi Nette zajistí, že se při chybě nikdy neobrazí programátorské chybové hlášky PHP, ale uživateli srozumitelná stránka. A ještě autoloading – už jej vnímám jako takovou samozřejmost, že bych na něj úplně zapomněl.

Samozřejmě někdy ještě přidám kontaktní formulář a nechám ho odesílat emailem. Teď si teprve uvědomuji, že vlastně využívám 90 % frameworku.

Takhle tvořím quick'n'dirty weby a takhle mě to baví ;-)


„Mám nejhoršího klienta, stále mění zadání“

Znáte ty nářky vývojářů, že jejich klient nemá jasnou představu a neustále mění zadání zakázky? To pláčou nad vlastní neschopností. Když je slyším, nejraději bych popřál nebohému klientovi lepšího dodavatele.

Klient nemá jasné zadání, protože není odborník na webdesign. Zajímalo by mě, kolik webdesignérů se vyzná v podnikání svého klienta tak dobře, že by dokázalo vytvořit precizní zadání, kdyby se karty obrátily.

Pokud klient zadání průběžně mění, znamená to, že ho projekt zajímá a baví, že nad ním neustále přemýšlí. Je pak větší pravděpodobnost, že vznikne něco skutečně užitečného. A především: bude poptávat další a další práci.

Pokud si vývojář tyto věci uvědomí, pak pochopí, že je to právě on, kdo musí přizpůsobit svůj styl práce. Třeba zjednodušit přidání kolonky PSČ na web, ač to v původním zadání nebylo.

před 12 lety v rubrice Nette


Nové jmenné prostory v Nette

Společně s vydáním Nette Framework 2 beta dochází k úpravě jmenných prostorů a názvů tříd. Je jasné, že přejmenovávání nepatří mezi populární úpravy, nicméně snažil jsem se udělat vše pro to, aby přechod byl bezbolestný.

Jaké jsou vlastně důvody?

Nette Framework je dost možná prvním PHP frameworkem na světě, který používání jmenných prostorů zavedl. Kvůli prodlevám s vydáním PHP 5.3 se začaly v praxi používat docela pozdě a tudíž mají stále svou první a dnes již historickou podobu. Ta neodpovídá současnému stavu frameworku, navíc pojmenování tříd bylo často ovlivněno kompatibilitou s verzí PHP 5.2. Před vydáním nové verze frameworku je záhodno stav napravit.

Zpětná kompatibilita

Úpravy se týkají především verze frameworku pro PHP 5.3. Ve verzích pro 5.2 dochází jen k drobným změnám, a to proto, aby se zbytečně nerozevíraly nůžky mezi 5.3 a 5.2 verzemi.

Nejspíš by k tak radikálním krokům ani nedošlo, kdyby nebylo možné přechod zcela zautomatizovat. K dispozici proto máte skript, který všechny změny ve vašich zdrojových souborech udělá za vás! Najdete jej v distribučním balíku v tools/Code-Migration/class-updater.php.

Parametry pro spuštění:

php class-updater.php -d /cesta/k/app [-f]

kde /cesta/k/app nahradíte za skutečnou cestu ke složce s vašimi zdrojovými soubory. Pokud neuvedete nepovinný parameter -f, skript běží v read-only režimu a jen vypíše, které soubory by změnil.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: nezapomeňte si před použitím zazálohovat zdrojové kódy a po konverzi ověřit porovnáním, zda záměny proběhly v pořádku.

Skript vyžaduje pro spuštění PHP 5.3 a najdete jej jen v 5.3 balíku. Lze pomocí něj konvertovat všechny verze Nette Framework (tj. pro 5.3 i pro 5.2).

Pokud z nějakého důvodu nemůžete soubory aktualizovat, můžete využít aliasování tříd. Stačí ve své aplikaci hned po načtení frameworku načíst skript compatibility-aliases.php, který najdete opět v tools/Code-Migration. Příklad v bootstrap.php:

// načteme framework
require LIBS_DIR . '/Nette/loader.php';

// načteme aliasy
require LIBS_DIR . '/compatibility-aliases.php';

Nette\Debug::enable(); // fungují původní názvy tříd

Aliasování funguje pouze pro Nette Framework ve verzi pro PHP 5.3.

Pravidla pojmenování

Novou podobu názvů tříd jsem chtěl podřídit, jako v podstatě vše v Nette, pohodlí programátora. Jak ukázala řada diskusí, subjektivní požadavky mohou být rozporuplné. Pro někoho znamená pohodlí mít co nejkratší názvy tříd, pro jiného jsou to názvy co nejvíce popisné. Přehled myšlenek, ze kterých se vycházelo, najdete v článku Best practices pro jmenné prostory v PHP.

Nyní by všechny třídy měly mít výstižný název i bez uvedení jmenného prostoru, preferovány jsou kratší názvy a lze pěkně využít parciální namespaces:

use Nette\Http; // alias pro namespace

// dostupné jsou všechny třídy via Http:
$request = new Http\Request;
$response = new Http\Response;

Nová struktura pro 5.3

Nejlépe si novou strukturu můžete prohlédnout přímo v API dokumentaci. Důležité změny jsou tyto:

 • výjimky, které byly bez namespace, jsou nyní v prostoru Nette
 • Nette\Debug je teď Nette\Diagnostics\Debugger (což je dlouhé, zvažuje se alias např. NDebug)
 • Presenter & Control jsou ve jmenném prostoru Nette\Application\UI, routery v Nette\Application\Routers
 • z AppForm se stal Nette\Application\UI\Form
 • StringNette\Utils\Strings a ArrayToolsNette\Utils\Arrays
 • Finder, Json, Neon, Paginator a Html jsou nyní taky v Nette\Utils (třída Tools už není)
 • Nette\Mail\MailNette\Mail\Message
 • prostor Nette\Templates přejmenován na Nette\Templating
 • ITranslator je nyní v prostoru Nette\Localization
 • úložiště pro cache jsou v Nette\Caching\Storages
 • low level komponenty jsou v Nette\ComponentModel

Jak bylo vysvětleno výše, nemusíte se přechodu obávat, konverzi za vás udělá utilitka.

Nová struktura pro 5.2

Zde jsou důležité vlastně jen tyto změny:

 • DebugDebugger, StringStrings, ArrayToolsArrays, MultiRouterRouteList a DownloadResponse → FileResponse

A pak ještě několik tříd, konverzi opět udělá utilitka.

Přechod na verzi 5.3 se jmennými prostory

PHP ve verzi 5.2 je zatím stále podporováno, ale rozhodně doporučujeme aktualizovat na verzi pro PHP 5.3 se jmennými prostory. S migrací vám pomůže nový nástroj tools/Code-Migration/migrate-53.php. Příkazová řádka i všechny upozornění jsou stejné, jako v případě nástroje class-updater.php. Enjoy!


Kde je Nette Framework 1?

Jak jste mohli zaregistrovat, něco se událo v číslování verzí Nette Framework. Ještě před týdnem se mohutně pracovalo na verzi 1.0, nicméně na WebExpu jsem představil verzi 2. Co se děje?

Žádné obavy, stalo se jen to, že verze doposud označovaná jako 1.0 se přejmenovala na 2.0. Povýšení přitom nemá žádný vliv na vývoj. Beta verze zahrnující všechny chystané novinky i stabilní verze vyjdou letos. Jen prostě nikdy nebude existovat verze Nette Framework 1.0.

Vynechání čísla verze není nic neobvyklého, například po Microsoft Windows 3.1 následoval skok na číslo 95, později ještě větší skok na 2000, aby se poté odečtením hodnoty 1993 vše vrátilo do jednociferných kolejí s Windows 7. Přičemž verze 4, 5 nebo 6 nás asi teprve čekají ;-)

Nette Framework 2 přichází s celou řadou novinek, s nimiž vás brzy seznámím prostřednictvím seriálu na serveru Zdroják nebo na školení.


phpFashion © 2004, 2023 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.