phpFashion

Na navigaci | Klávesové zkratky

Rubrika PHP

Can Regular Expressions Be Used to Parse HTML?

Let's once and for all crack this eternal question that divides the programming community. I decided to dive into the dark waters of regular expressions to bring an answer (spoiler: yes, it's possible).

So, what exactly does an HTML document contain? It's a mix of text, entities, tags, comments, and the special doctype tag. Let's first explore each ingredient separately.

Entities

The foundation of an HTML page is text, which consists of ordinary characters and special sequences called HTML entities. These can be either named, like   for a non-breaking space, or numerical, either in decimal   or hexadecimal   format. A regular expression capturing an HTML entity would look like this:

(?<entity>
	&
	(
		[a-z][a-z0-9]+   # named entity
		|
		\#\d+       # decimal number
		|
		\#x[0-9a-f]+    # hexadecimal number
	)
	;
)

All regular expressions are written in extended mode, ignore case, and a dot represents any character. That is, the modifier six.

Tags

These iconic elements make HTML what it is. A tag starts with <, followed by the tag name, possibly a set of attributes, and closes with > or />. Attributes can optionally have a value, which can be enclosed in double, single, or no quotes. A regular expression capturing an attribute would look like this:

(?<attribute>
	\s+             # at least one white space before the attribute
	[^\s"'<>=`/]+        # attribute name
	(
		\s* = \s*        # equals sign before the value
		(
			"          # value enclosed in double quotes
				(
					[^"]    # any character except double quote
					|
					(?&entity) # or HTML entity
				)*
			"
			|
			'          # value enclosed in single quotes
				(
					[^']    # any character except single quote
					|
					(?&entity) # or HTML entity
				)*
			'
			|
			[^\s"'<>=`]+     # value without quotes
		)
	)?              # value is optional
)

Notice that I am referring to the previously defined entity group.

Elements

An element can represent either a standalone tag (so-called void element) or paired tags. There is a fixed list of void element names by which they are recognized. A regular expression for capturing them would look like this:

(?<void_element>
	<         # start of the tag
	(         # element name
		img|hr|br|input|meta|area|embed|keygen|source|base|col
		|link|param|basefont|frame|isindex|wbr|command|track
	)
	(?&attribute)*   # optional attributes
	\s*
	/?         # optional /
	>         # end of the tag
)

Other tags are thus paired and captured by this regular expression (I use a reference to the content group, which we will define later):

(?<element>
	<         # starting tag
	(?<element_name>
		[a-z][^\s/>]* # element name
	)
	(?&attribute)*   # optional attributes
	\s*
	>         # end of the starting tag
	(?&content)*
	</         # ending tag
	(?P=element_name) # repeat element name
	\s*
	>         # end of the ending tag
)

A special case is elements like <script>, whose content must be processed differently from other elements:

(?<special_element>
	<         # starting tag
	(?<special_element_name>
		script|style|textarea|title # element name
	)
	(?&attribute)*   # optional attributes
	\s*
	>         # end of the starting tag
	(?>        # atomic group
		.*?      # smallest possible number of any characters
		</       # ending tag
		(?P=special_element_name)
	)
	\s*
	>         # end of the ending tag
)

The lazy quantifier .*? ensures that the expression stops at the first ending sequence, and the atomic group ensures that this stop is definitive.

Comments

A typical HTML comment starts with the sequence <!-- and ends with -->. A regular expression for HTML comments might look like this:

(?<comment>
	<!--
	(?>      # atomic group
		.*?    # smallest possible number of any characters
		-->
	)
)

The lazy quantifier .*? again ensures that the expression stops at the first ending sequence, and the atomic group ensures that this stop is definitive.

Doctype

This is a historical relic that exists today only to switch the browser to so-called standard mode. It usually looks like <!doctype html>, but can contain other characters as well. Here is the regular expression that captures it:

(?<doctype>
	<!doctype
	\s
	[^>]*     # any character except '>'
	>
)

Putting It All Together

With the regular expressions ready for each part of HTML, it's time to create an expression for the entire HTML 5 document:

\s*
(?&doctype)?       # optional doctype
(?<content>
	(?&void_element)   # void element
	|
	(?&special_element)  # special element
	|
	(?&element)      # paired element
	|
	(?&comment)      # comment
	|
	(?&entity)      # entity
	|
	[^<]         # character
)*

We can combine all the parts into one complex regular expression. This is it, a superhero among regular expressions with the ability to parse HTML 5.

Final Notes

Even though we have shown that HTML 5 can be parsed using regular expressions, the provided example is not useful for processing an HTML document. It will fail on invalid documents. It will be slow. And so on. In practice, regular expressions like the following are more commonly used (for finding URLs of images):

<img.+?src=["'](.+?)["'].*?>

But this is a very unreliable solution that can lead to errors. This regexp incorrectly matches custom tags such as <imgs-tag src="image.jpg">, custom attributes like <img data-src="custom info">, or fails when the attribute contains a quote <img src="mcdonald's.jpg">. Therefore, it is recommended to use specialized libraries. In the world of PHP, we're unlucky because the DOM extension supports only the ancient, decaying HTML 4. Fortunately, PHP 8.4 promises an HTML 5 parser.


Lze pomocí regulárních výrazů parsovat HTML?

Pojďme jednou provždy rozlousknout tuhle věčnou otázku, která rozděluje komunitu programátorů. Rozhodl jsem se ponořit do temných vod regulárních výrazů, abych přinesl odpověď (spoiler: ano, je to možné).

Takže, co vlastně HTML dokument obsahuje? Jde o mix textu, entit, značek, komentářů a speciální značky doctype. Prozkoumejme nejprve každou ingredienci zvlášť.

Entity

Základem HTML stránky je text, který tvoří obyčejné znaky a speciální sekvence zvané HTML entity. Ty mohou být buď pojmenované, jako je &nbsp; pro nezlomitelnou mezeru, nebo číselné, a to buď v desítkovém &#160; nebo šestnáctkovém &#xA0; formátu. Regulární výraz, který zachytí HTML entitu, by vypadal takto:

(?<entity>
	&
	(
		[a-z][a-z0-9]+   # pojmenovaná entita
		|
		\#\d+       # desítkové číslo
		|
		\#x[0-9a-f]+    # hexadecimální číslo
	)
	;
)

Všechny regulární výrazy jsou zapsány v režimu extended, ignorují velikost písmen a tečka představuje jakýkoliv znak. Tj. modifikátor six.

Značky

Tyto ikonické prvky dělají HTML tím čím je. Tag začíná <, následuje název tagu, možná sada atributů a uzavírá se > nebo />. Atributy mohou mít volitelnou hodnotu a ta může být uvozena do dvojitých, jednoduchých nebo žádných uvozovek. Regulární výraz zachytávající atribut by vypadal takto:

(?<attribute>
	\s+             # alespoň jeden bílý znak před atributem
	[^\s"'<>=`/]+        # název atributu
	(
		\s* = \s*        # rovnítko před hodnotou
		(
			"          # hodnota uzavřená ve dvojitých uvozovkách
				(
					[^"]    # libovolný znak kromě dvojité uvozovky
					|
					(?&entity) # nebo HTML entita
				)*
			"
			|
			'          # hodnota uzavřená v jednoduchých uvozovkách
				(
					[^']    # libovolný znak kromě uvozovky
					|
					(?&entity) # nebo HTML entita
				)*
			'
			|
			[^\s"'<>=`]+     # hodnota bez uvozovek
		)
	)?              # hodnota je volitelná
)

Všimněte si, že se odvolávám na pojmenovanou skupinu entity definovanou dříve.

Elementy

Element může představovat jak samostatná značka (tzv. prázdný element), tak značky párové. Existuje pevný výčet jmen prázdných elementů, podle kterých je rozeznáme. Regulární výraz pro jejich zachytávání by vypadal takto:

(?<void_element>
	<         # začátek značky
	(         # název elementu
		img|hr|br|input|meta|area|embed|keygen|source|base|col
		|link|param|basefont|frame|isindex|wbr|command|track
	)
	(?&attribute)*   # volitelné atributy
	\s*
	/?         # volitelné /
	>         # konec značky
)

Ostatní značky jsou tedy párové a zachytí je tento regulární výraz (používám v něm odvolávku na skupinu content, kterou teprve nadefinujeme):

(?<element>
	<         # počáteční značka
	(?<element_name>
		[a-z][^\s/>]* # název elementu
	)
	(?&attribute)*   # volitelné atributy
	\s*
	>         # konec počáteční značky
	(?&content)*
	</         # koncová značka
	(?P=element_name) # zopakujeme název elementu
	\s*
	>         # konec koncové značky
)

Speciálním případem jsou elementy jako <script>, jejichž obsah se musí zpracovávat odlišně od ostatních elementů:

(?<special_element>
	<         # počáteční značka
	(?<special_element_name>
		script|style|textarea|title # název elementu
	)
	(?&attribute)*   # volitelné atributy
	\s*
	>         # konec počáteční značky
	(?>        # atomická skupina
		.*?      # nejmenší možný počet jakýchkoliv znaků
		</       # koncová značka
		(?P=special_element_name)
	)
	\s*
	>         # konec koncové značky
)

Líný kvantifikátor .*? zajistí, že se výraz zastaví u první ukončovací sekvence, a atomická skupina zajistí, že toto zastavení bude definitivní.

Komentáře

Typický HTML komentář začíná sekvencí <!-- a končí sekvencí -->. Regulární výraz pro HTML komentáře může vypadat takto:

(?<comment>
	<!--
	(?>      # atomická skupina
		.*?    # nejmenší možný počet jakýchkoliv znaků
		-->
	)
)

Líný kvantifikátor .*? opět zajistí, že se výraz zastaví u první ukončovací sekvence, a atomická skupina zajistí, že toto zastavení bude definitivní.

Doctype

Jde o historický relikt, který dnes existuje jen proto, aby přepnul prohlížeč do tzv. standardního režimu. Obvykle vypadá jako <!doctype html>, ale může obsahovat i další znaky. Zde je regulární výraz, který jej zachytí:

(?<doctype>
	<!doctype
	\s
	[^>]*     # jakékoliv znaky kromě '>'
	>
)

Dejme to dohromady

Když máme hotové regulární výrazy zachytávající každou část HTML, je čas vytvořit výraz pro celý HTML 5 dokument:

\s*
(?&doctype)?       # volitelný doctype
(?<content>
	(?&void_element)   # prázdný element
	|
	(?&special_element)  # speciální element
	|
	(?&element)      # párový element
	|
	(?&comment)      # komentář
	|
	(?&entity)      # entita
	|
	[^<]         # znak
)*

Všechny části můžeme spojit do jednoho komplexního regulárního výrazu. Tohle je on, superhrdina mezi regulárními výrazy se schopností parsovat HTML 5.

Závěrečné poznámky

I když jsme si ukázali, že HTML 5 lze parsovat pomocí regulárních výrazů, uvedený příklad k ničemu užitečný není. Nepomůže vám se zpracováním HTML dokumentu. Vyláme si zuby u nevalidního dokumentu. Bude pomalý. A tak dále. V praxi se používají spíš reguláry jako je tento (pro hledání URL obrázků):

<img.+?src=["'](.+?)["'].*?>

Ale to je opravdu velmi nespolehlivé řešení, která vede k chybám. Tento regexp chybně matchuje třeba custom tagy jako například <imgs-tag src="image.jpg">, custom atributy jako <img data-src="custom info">, nebo selže, když atribut bude obsahovat uvozovku <img src="mcdonald's.jpg">. Proto je doporučeno používat specializované knihovny. Ve světě PHP máme smolíčka, protože rozšíření DOM podporuje pouze pravěké ztrouchnivělé HTML 4. Naštěstí PHP 8.4 slibuje parser pro HTML 5.


When Copilot Loses Direction: A Celebration of Shoddy Workmanship

A video from Microsoft, intended to be a dazzling demonstration of Copilot's capabilities, is instead a tragically comedic presentation of the decline in programming craftsmanship.

I'm referring to this video. It's supposed to showcase the abilities of GitHub Copilot, including how to use it to write a regular expression for searching <img> tags with the hero-image class. However, the original code being modified is as holey as Swiss cheese, something I would be embarrassed to use. Copilot gets carried away and instead of correcting, continues in the same vein.

The result is a regular expression that unintentionally matches other classes, tags, attributes, and so on. Worse still, it fails if the src attribute is listed before class.

I write about this because this demonstration of shoddy work, especially considering the official nature of the video, is startling. How is it possible that none of the presenters or their colleagues noticed this? Or did they notice and decide it didn't matter? That would be even more disheartening. Teaching programming requires precision and thoroughness, without which incorrect practices can easily be propagated. The video was meant to celebrate the art of programming, but I see in it a bleak example of how the level of programming craftsmanship is falling into the abyss of carelessness.

Just to give a bit of a positive spin: the video does a good job of showing how Copilot and GPT work, so you should definitely give it a look 🙂


Když Copilot ztratí směr aneb oslava fušeřiny

Video od Microsoftu, které mělo být oslnivou ukázkou možností Copilota, je spíš tragikomickou prezentací úpadku programátorského řemesla.

Mluvím o tomto videu. Má demonstrovat možnosti GitHub Copilota, mimo jiné jak pomocí něj napsat regulární výraz pro vyhledávání značek <img> s třídou hero-image. Jenže už původní kód, který upravují, je děravý jako švýcarský sýr, já bych se za něj styděl. Copilot se nechá strhnout a místo opravy pokračuje ve stejném duchu.

Výsledkem je regulární výraz, který nezamýšleně matchuje i jiné třídy, jiné značky, jiné atributy a tak dále. Ba co víc, selže, pokud je atribut src uveden před class.

Píšu o tom, protože tato demonstrace fušeřiny, zejména vzhledem k oficiální povaze videa, je zarážející. Jak je možné, že si toho nevšiml ani jeden z prezentujících či jejich kolegů? Nebo si toho všimli a řekli si, že o nic nejde? To by bylo ještě smutnější. Výuka programování vyžaduje preciznost a důslednost, bez nichž se snadno mohou propagovat nesprávné praktiky. Video mělo být oslavou programátorského umění, ale já v něm vidím ponurou ukázku, jak se úroveň programátorského řemesla propadá do propasti nedbalosti.

Ale ať nejsem jenom negativní: je tam hezky ukázáno, jak funguje Copilot a v něm GPT, takže si je určitě pusťte 🙂


První kroky v OOP v PHP: Základy, které musíte znát

Chcete se ponořit do světa objektově orientovaného programování v PHP, ale nevíte, kde začít? Mám pro vás nového stručného průvodce OOP, který vás seznámí se všemi těmi pojmy, jako class, extends, private atd.

V průvodci se dozvíte, co je to:

 • třída a objekt
 • jmenné prostory
 • dědičnost versus kompozice
 • viditelnost
 • klíčové slovo final
 • statické vlastnosti, metody a konstanty
 • rozhraní nebo abstraktní třída
 • typová kontrola
 • Fluent Interfaces
 • traity
 • a jak fungují výjimky

Průvodce si neklade za cíl udělat z vás mistry v psaní čistého kódu nebo podat zcela vyčerpávající informace. Jeho cílem je vás rychle seznámit se základními koncepty OOP v současném PHP a dát vám fakticky správné informace. Tedy poskytnout pevný základ, na kterém můžete dále stavět. Třeba aplikace v Nette.

Jako navazující čtení doporučuji podrobný průvodce světem správného návrhu kódu. Ten je přínosný i pro všechny, co PHP a objektově orientované programování ovládají.


Kompilační chyby v PHP: proč jsou stále problémem?

Programování v jazyce PHP byla vždycky trošku výzva, ale naštěstí prošlo mnohými změnami k lepšímu. Pamatujete na časy před verzí PHP 7, kdy skoro každá chyba znamenala fatal error, což aplikaci okamžitě ukončilo? V praxi to znamenalo, že jakákoli chyba mohla aplikaci zcela zastavit, aniž by programátor měl možnost ji zachytit a náležitě na ni reagovat. Nástroje jako Tracy využívaly magických triků, aby dokázaly takové chyby vizualizovat a logovat.

Naštěstí s příchodem PHP 7 se tohle změnilo. Chyby nyní vyvolávají výjimky, jako jsou Error, TypeError a ParseError, které lze snadno zachytávat a řešit. Avšak i v moderním PHP existuje slabé místo, kdy se chová stejně jako ve své páté verzi. Mluvím o chybách během kompilace. Ty nelze zachytit a okamžitě vedou k ukončení aplikace. Jedná se o chyby úrovně E_COMPILE_ERROR. PHP jich generuje na dvě stovky. Vzniká paradoxní situace, že když PHP načte soubor se syntaktickou chybou, jako je třeba chybějící středník, vyhodí zachytitelnou ParseError. Avšak když je soubor syntakticky v pořádku, ale obsahuje chybu odhalitelnou až při kompilaci (jako dvě metody se stejným jménem), vyústí to ve fatální chybu.

try {
	require 'cesta_k_souboru.php';
} catch (ParseError $e) {
	echo "Syntaktická chyba v PHP souboru";
}

Bohužel, kompilační chyby v PHP nemůžeme ověřit interně. Existovala funkce php_check_syntax(), která navzdory názvu odhalovala i kompilační chyby. Byla zavedena v PHP 5.0.0, ale záhy odstraněna ve verzi 5.0.4 a od té doby nikdy nebyla nahrazena. Pro ověření správnosti kódu se musíme spolehnout na linter z příkazové řádky:

php -l soubor.php

Z prostředí PHP lze ověřit kód uložený v proměnné $code třeba takto:

$code = '... PHP kód pro ověření ...';
$process = proc_open(
	PHP_BINARY . ' -l',
	[['pipe', 'r'], ['pipe', 'w'], ['pipe', 'w']],
	$pipes,
	null,
	null,
	['bypass_shell' => true],
);
fwrite($pipes[0], $code);
fclose($pipes[0]);
$error = stream_get_contents($pipes[1]);
if (proc_close($process) !== 0) {
	echo 'Chyba v PHP souboru: ' . $error;
}

Nicméně režie spouštění externího PHP procesu kvůli ověření jednoho souboru je docela velká. Ale dobrá zpráva přichází s verzí PHP 8.3, která přinese možnost ověřovat více souborů najednou:

php -l soubor1.php soubor2.php soubor3.php

Why is the operator ?? sheer misfortune?

PHP users have been waiting for the ?? operator for an incredibly long time, perhaps ten years. Today, I regret that it took longer.

 • Wait, what? Ten years? You're exaggerating, aren't you?
 • Really. Discussion started in 2004 under the name “ifsetor”. And it didn't make it into PHP until December 2015 in version 7.0. So almost 12 years.
 • Aha! Oh, man.

It's a pity we didn't wait longer. Because it doesn't fit into the current PHP.

PHP has made an incredible shift towards strictness since 7.0. Key moments:

The ?? operator simplified the annoying:

isset($somethingI[$haveToWriteTwice]) ? $somethingI[$haveToWriteTwice] : 'default value'

to just:

$write[$once] ?? 'default value'

But it did this at a time when the need to use isset() has greatly diminished. Today, we more often assume that the data we access exists. And if they don't exist, we damn well want to know about it.

But the ?? operator has the side effect of being able to detect null. Which is also the most common reason to use it:

$len = $this->length ?? 'default value'

Unfortunately, it also hides errors. It hides typos:

// always returns 'default value', do you know why?
$len = $this->lenght ?? 'default value'

In short, we got ?? at the exact moment when, on the contrary, we would most need to shorten this:

$somethingI[$haveToWriteTwice] === null
	? 'default value'
	: $somethingI[$haveToWriteTwice]

It would be wonderful if PHP 9.0 had the courage to modify the behavior of the ?? operator to be a bit more strict. Make the “isset operator” really a “null coalesce operator”, as it is officially called by the way.

PHPStan and checkDynamicProperties: true helps you to detect typos suppressed by the ?? operator.


Proč je operátor ?? holé neštěstí

Na operátor ?? se v PHP čekalo neskutečně dlouho, snad deset let. Dnes je mi ale líto, že se nečekalo déle.

 • Počkej, cože? Deset let? Tak to přeháníš, ne?
 • Opravdu. Začal se řešit v roce 2004, pod názvem „ifsetor“. A dostal se do PHP až v prosinci 2015 ve verzi 7.0. Takže téměř 12 let.
 • Aha! Notyvole.

Škoda, že se nečekalo déle. Do současného PHP totiž nezapadá.

PHP počínaje verzí 7.0 udělalo neuvěřitelný posun ke striktnosti. Klíčové okamžiky:

Operátor ?? zjednodušil otravné:

isset($necoCo[$musimNapsatDvakrat]) ? $necoCo[$musimNapsatDvakrat] : 'default value'

na pouhé:

$pisu[$jednou] ?? 'default value'

Jenže udělal to v době, kdy potřeba používat isset() značně klesla. Dnes častěji počítáme s tím, že data, ke kterým přistupujeme, existují. A pokud neexistují, tak se o tom sakra chceme dozvědět.

Operátor ?? má ale vedlejší efekt a to schopnost detekovat null. Což je taky nejčastější důvod k jeho užití:

$len = $this->length ?? 'default value'

Bohužel zároveň zatajuje chyby. Zatajuje překlepy:

// vždy vrátí 'default value', víte proč?
$len = $this->lenght ?? 'default value'

Zkrátka ?? jsme dostali přesně ve chvíli, kdy bychom naopak nejvíc potřeboval zkrátit tohle:

$necoCo[$musimNapsatDvakrat] === null
	? 'default value'
	: $necoCo[$musimNapsatDvakrat]

Bylo by úžasné, kdyby PHP 9.0 mělo odvahu chování operátoru ?? upravit k trošku větší striktnosti. Udělat z „isset operátoru“ opravdu „null coalesce operator“, jak se mimochodem oficiálně jmenuje.

S detekcí překlepů zamlčených operátorem ?? vám pomůže PHPStan s nastavením checkDynamicProperties: true.


Tabulátory místo mezer jako projev ohleduplnosti

Určitě už jste někdy narazili debatu „tabulátory vs. mezery“ pro odsazování. Polemika probíhá od nepaměti a oba tábory vyzdvihují své argumenty:

Tabulátory:

 • odsazování je jejich účel
 • menší soubory, protože odsazení zabírá jeden znak
 • můžete si nastavit vlastní šířku odsazení (? k tomu se vrátíme)

Mezery:

 • kód bude vypadat všude stejně a konzistence je klíčová
 • vyhnete se možným problémům v prostředích citlivých na bílé znaky

Co když jde ale o víc než o osobní preference? ChaseMoskal nedávno zveřejnil na Redditu velmi podnětný příspěvek s názvem Nikdo nezmínil skutečný důvod, proč používat tabulátory místo mezer, který vám otevře oči.

Stěžejní důvod, proč používat tabulátory

Chase ve svém příspěvku popisuje zkušenost se zaváděním mezer na svém pracovišti a negativní dopady, které to mělo na spolupracovníky se zrakovým postižením.

Jeden z nich byl zvyklý používat šířku tabulátoru 1, aby se vyhnul velkým odsazením při použití obřího písma. Druhý používá šířku tabulátoru 8, protože mu nejlépe vyhovuje na ultraširokém monitoru. Pro oba však představuje kód s mezerami vážný problém, musí je převádět na tabulátory před čtením a zase zpátky na mezery před komitováním.

Pro nevidomé programátory, kteří používají braillské displeje, představuje každá mezera jednu braillskou buňkou. Pokud je tedy výchozí odsazení 4 mezery, odsazení 3. úrovně plýtvá 12 cennými braillskými buňkami ještě před začátkem kódu. Na 40buňkovém displeji, který se u notebooků používá nejčastěji, je to více než čtvrtina dostupných buněk, které jsou promrhány bez jakékoliv informace.

Nám se může přizpůsobení šířky odsazení zdát jako zbytečnost, jsou ale mezi námi programátoři, pro které je naprosto nezbytné. A to prostě nemůžeme ignorovat.

Tím, že budeme v našich projektech používat tabulátory, dáváme jim možnost tohoto přizpůsobení.

Nejdříve přístupnost, pak osobní preference

Jistě, nejde přesvědčit každého, aby se přiklonil na jednu či druhou stranu, jde-li o preference. Každý má své. A měli bychom být rádi za možnost volby.

Zároveň však musíme dbát na to, abychom zohledňovali všechny. Abychom respektovali odlišnosti a používali přístupné prostředky. Jakým je například znak tabulátor.

Myslím, že Chase to vystihl dokonale, když ve svém příspěvku uvedl, že „…neexistuje žádný protiargument, který by se jen blížil k tomu převážit potřeby přístupnosti našich spolupracovníků“.

Accessible first

Stejně jako při navrhování webů se vžila metodika „mobile first“, kdy se snažíme zajistit, aby každý, bez ohledu na zařízení, měl s vaším produktem skvělou user experience – měli bychom usilovat o „accessible first“ prostředí tím, že zajistíme, aby každý měl stejnou možnost pracovat s kódem, ať už v zaměstnání nebo na opensource projektu.

Pokud se tabulátory stanou výchozí volbou pro odsazování, odstraníme jednu bariéru. Spolupráce pak bude příjemná pro každého, bez ohledu na jeho schopnosti. Pokud budou mít všichni stejné možnosti, můžeme maximálně využít společný potenciál ❤️


Článek vychází z Default to tabs instead of spaces for an ‚accessible first‘ environment. Podobně přesvědčivý post jsem si přečetl v roce 2008 a ještě ten den změnil ve všech svých projektech mezery na tabulátory. Zůstala po tom stopa v Gitu, ale samotný článek už zmizel v propadlišti dějin.

před 2 lety v rubrice PHP


Přidejte si značku {texy} do Latte

Knihovna Texy od verze 3.1.6 přidává podporu pro Latte 3 v podobě značky {texy}. Co umí a jak ji nasadit?

Značka {texy} představuje snadný způsob, jak v Latte šablonách psát přímo v syntaxi Texy:

{texy}
You Already Know the Syntax
----------

No kidding, you know Latte syntax already. **It is the same as PHP syntax.**
{/texy}

Stačí do Latte nainstalovat rozšíření a předat mu objekt Texy nakonfigurovaný podle potřeby:

$texy = new Texy\Texy;
$latte = new Latte\Engine;
$latte->addExtension(new Texy\Bridges\Latte\TexyExtension($texy));

Pokud je mezi značkami {texy}...{/texy} statický text, tak se přeloží pomocí Texy už během kompilace šablony a výsledek do ní uloží. Pokud je obsah dynamický (tj. jsou uvnitř Latte značky), zpracování pomocí Texy se provádí pokaždé při vykreslování šablony.

Pokud je žádoucí Latte značky uvnitř vypnout, dá se to udělat takto:

{texy syntax: off} ... {/texy}

Do rozšíření lze kromě objektu Texy předat také vlastní funkci a tak umožnit předávat ze šablony parametry. Kupříkladu chceme mít možnost předávat parametry locale a heading:

$processor = function (string $text, int $heading = 1, string $locale = 'cs'): string {
	$texy = new Texy\Texy;
	$texy->headingModule->top = $heading;
	$texy->typographyModule->locale = $locale;
	return $texy->process($text);
};

$latte = new Latte\Engine;
$latte->addExtension(new Texy\Bridges\Latte\TexyExtension($processor));

Parametry v šabloně předáme takto:

{texy locale: en, heading: 3}
...
{/texy}

Pokud chcete pomocí Texy formátovat text uložený v proměnné, můžete použít filtr:

{$description|texy}

phpFashion © 2004, 2024 David Grudl | o blogu

Ukázky zdrojových kódů smíte používat s uvedením autora a URL tohoto webu bez dalších omezení.